Paskelbta: 2020-03-18 15:14:19 CET
Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „INVL Baltic Famland“ visuotinio akcininkų susirinkimo LB Vyriausybės paskelbto karantino metu ir vadovybės komentaro dėl koronaviruso (COVID–19) įtakos

AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) 2020 m. vasario 28 d. paskelbė šaukianti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. kovo 23 d. adresu Gynėjų g. 14, Vilnius.

2020 m. vasario 28 d. pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, darbotvarkė, sprendimų projektai:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=924355&messageId=1164710

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus 2 savaičių trukmės (iki 2020 m. kovo 30 d.) karantiną Lietuvos Respublikoje, Bendrovė informuoja, kad 2020 m. kovo 23 d. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks, tačiau Bendrovės akcininkai susirinkime dalyvauja balsuojant iš anksto raštu. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį  atsiųsti Bendrovei el. paštu (farmland@invaldainvl.com), o originalą išsiųsti registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas 2020 m. vasario 28 d. pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=924355&messageId=1164710


Kartu Bendrovė pateikia komentarą dėl vykdomos veiklos ir verslo aplinkos, esant koronaviruso (COVID–19) aplinkybėms:

„INVL Baltic Farmland” vadovybės nuomone, Bendrovės veikla koronaviruso bus nepaveikta ar paveikta mažai, nes sudarytos žemės ūkio paskirties nuomos sutartys yra ilgalaikės, ir kol kas nėra pranešimų apie ūkininkavimo veiklos sutrikimus. Tačiau, jeigu žemės ūkio produkcijos kainos pasaulyje smarkiai kristų, pasekmes pajaustų ir „INVL Baltic Farmland“. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams Bendrovė įsipareigoja pateikti informaciją atskiru pranešimu.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

         Direktorė

         Eglė Surplienė

         El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com


Priedas


INVL Baltic Farmland_Bendrasis balsavimo rastu biuletenis.pdf