Paskelbta: 2020-03-18 14:34:38 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. kovo 17 d. priimto sprendimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2020 m. kovo 17 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) priėmė nutarimą, kuriuo skyrė sankciją ESO.  2019 m. rugpjūčio 23 d. Taryba baigė ESO reguliuojamos veiklos neplaninį patikrinimą, o Tarybos sudarytos Tikrinimo komisijos patikrinimo aktui Taryba pritarė 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimu. Tarybos nustatyti pažeidimai, Bendrovės nuomone, iš esmės buvo susiję su elektros energijos persiuntimo nutraukimų kvalifikavimu (konkrečių priežasčių priskyrimu), tačiau neturėjo įtakos vartotojų aprūpinimui elektros energija.

Bendrovė pažymi, kad dar iki Patikrinimo akto patvirtinimo siekdama aiškumo, teisinio tikrumo ir vienodo teisės aktų taikymo ėmėsi peržiūrėti ir keisti vidaus procesus, susijusius su neplaniniais nutraukimais ir jų vertinimu. Be kita ko, Bendrovė viso patikrinimo metu (ir po jo) ėmėsi priemonių teisiniam aiškumui ateityje užtikrinti. Taryba, Bendrovės vertinimu, atsižvelgdama į atlikto patikrinimo rezultatus ir į Bendrovės pateiktus siūlymus, iš esmės tobulina elektros energijos persiuntimo nutraukimų kvalifikavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir keičia daug metų galiojusį teisinį reguliavimą.

Bendrovė analizuos Tarybos sprendimą dėl 62827,32 eurų sankcijos skyrimo ir spręs dėl tolimesnių veiksmų. Apie visus tolimesnius veiksmus ir priimtus sprendimus Bendrovė viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka.


ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas: tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 61751616