Paskelbta: 2020-03-17 16:00:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su AB „Energijos skirstymo operatorius“ smulkiaisiais akcininkais

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 

Kaip jau buvo skelbta Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. pranešime apie esminį įvykį, ESO smulkieji akcininkai teikė ieškinius, kuriais prašė pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 dienos ESO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė ESO akcijų delistingavimo procesą (nuoroda). 

Bendrovė informuoja, jog siekiant, kad sklandžiai vyktų su ESO akcijų išbraukimu iš vertybinių popierių biržos bei privalomu akcijų išpirkimu susiję procesai, 2020 m. kovo 17 d. patronuojanti bendrovė „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą (toliau – Susitarimas) su ESO smulkiuosius akcininkus atstovaujančia Investuotojų asociacija (toliau – Akcininkai). Tą pačią dieną asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. 

„Ignitis grupė“ Susitarimu įsipareigojo:

  • priimti sprendimus dėl siūlymo ESO akcininkams mokėti dividendus už 2019 metus. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie bus ESO akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje);
  • Lietuvos bankui pritarus, „Ignitis grupės“ pirminio viešo akcijų siūlymo metu kiekvienas smulkusis akcininkas, kuris Susitarimo pasirašymo dieną yra ESO akcininkas ir oficialių siūlymų metu parduos ESO akcijas „Ignitis grupei“, galės įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už sumą, kuri būtų lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš Bendrovės 2020 m. sausio 10 d. pranešime apie esminį įvykį atskleistos „Ignitis grupės“ už ESO akcijas siūlomos mokėti kainos (nuoroda), prie jos pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtam akcijų skaičiui. „Ignitis grupės“ akcijas smulkieji ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai galės įsigyti už tokią pačią kainą, kaip ir visi kiti planuojamo Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo dalyviai. 

Akcininkai Susitarimu patvirtino ir sutiko, kad:

  • visi 2019 m. gruodžio 4 d. įvykusių ESO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimti sprendimai yra teisėti, priimti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl gali ir turi būti įgyvendinami;
  • „Ignitis grupės“ Lietuvos bankui pateiktuose tvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliaruose dėl ESO akcijų nurodytos Bendrovės akcijų supirkimo kainos yra laikomos tinkamomis ir Akcininkams priimtinomis tiek oficialaus siūlymo, tiek ir privalomo akcijų pardavimo kainomis, kurios visiškai atitinka Akcininkų interesus;
  • asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, įsipareigojo parduoti „Ignitis grupei“ savo turimas ESO akcijas oficialių siūlymų metu. 

Susitarimas neteks galios teisme iškėlus bet kokią bylą, kurios ginčo objektas būtų susijęs su ESO ir / ar kita patronuojančios bendrovės „Ignitis grupė“ dukterine bendrove AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir / ar ESO ir / ar GEN privalomu akcijų pardavimu (angl. squeeze-out) ir / ar „Ignitis grupės“ pirminiu viešu akcijų siūlymu (angl. Initial Public Offering, IPO) ir / ar dividendų ESO ir / ar GEN akcininkams skyrimu. 

Susitarimo sudarymo dieną Bendrovė valdo 94,98 proc. ESO.

 

Ainė Riffel, „Ignitis grupės“ vyr. ryšių su investuotojais ir investicijų analitikė, el. paštas aine.riffel@ignitis.lt