Avaldatud: 2020-03-16 15:52:58 CET
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods tagatud võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti lisa registreerimine ning pakkumisperioodi pikendamine

AS PRFoods  (edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga, et 16. märtsil 2020. a registreeris Finantsinspektsioon (edaspidi „FI“) lisa (edaspidi „Prospekti Lisa“) PRFoods’i poolt koostatud ning FI poolt 9. märtsil 2020. a registreeritud PRFoods’i tagatud võlakirjade, nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi „Võlakirjad“) avaliku pakkumise (edaspidi „Pakkumine“) ja noteerimise (edaspidi „Noteerimine“) prospektile (edaspidi „Prospekt“).

Prospekti Lisa koostati, et: (i) tuua välja täiendav riskifaktor, mis puudutab spetsiifiliselt koroonaviirust SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus) ning selle poolt põhjustatavat nakkushaigust COVID-19; ja (ii) pikendada tulenevalt suurenenud volatiilsusest finantsturgudel Pakkumise perioodi (edaspidi „Pakkumisperiood“) kahe (2) nädala võrra, kuni kell 16:00 (Eesti aja järgi) 30. märtsil 2020. a (välja arvatud, kui seda pikendatakse või lühendatakse kooskõlas kohalduvate õigusaktidega).

Prospekti Lisa on lisatud käesolevale börsiteatele. Täiendavalt on Prospekti Lisa ja Prospekt kättesaadavad elektroonilisel kujul FI veebilehel (https://www.fi.ee) ja PRFoods’i veebilehel (https://prfoods.ee/investorile/volakirjad). Prospekti Lisa ja Prospekti tuleks lugeda koos kui tervikut.

Nagu Prospekti Lisas välja toodud, lükkuvad Pakkumisperioodi pikenemisega seoses kahe (2) nädala võrra edasi ka teised Pakkumise ja Noteerimisega seonduvad sammud. Sellest tulenevalt muutub Võlakirjade avaliku pakkumise teates, mis avalikustati PRFoods’i poolt 10. märtsil 2020. a börsiteatena pealkirjaga „AS PRFoods tagatud võlakirjade avaliku pakkumise teade“, välja toodud ajakava järgnevalt:

10.03.2020 kell 10:00 (Eesti aja järgi)Võlakirjade märkimisperioodi algus
30.03.2020 kell 16:00 (Eesti aja järgi)Võlakirjade märkimisperioodi lõpp
01.04.2020 või sellele lähedasel kuupäevalPakkumise tulemuste avalikustamine
03.04.2020 või sellele lähedasel kuupäevalVõlakirjade kandmine investorite kontodele
06.04.2020 või sellele lähedasel kuupäevalEeldatav Võlakirjade noteerimine ja esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti Võlakirjanimekirjas

Lisaks muutub ülaltoodud börsiteates peatükis „Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine“ välja toodud Võlakirjade eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev 6. aprilliks 2020. a või selle lähedaseks kuupäevaks.

Ülaltoodud kuupäevade muutumisega seoses on muudetud ka Võlakirjade lõplike tingimusi. PRFoods’i juhatuse poolt kinnitatud muudetud Võlakirjade lõplikud tingimused on lisatud Prospekti Lisale.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid Investorid lugema Prospekti ja Prospekti kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee

Manus


Supplement to the Offering and Listing Prospectus AS PRFoods.pdf