Publicēts: 2020-03-09 13:25:31 CET
Storent Investments
Iekšējā informācija

AS Storent Investments veiks jaunu obligāciju emisiju, esošo obligāciju turētājiem tiesības pieteikties uz apmaiņu pret jaunajām obligācijām

Iekšēja informācija, 2020-03-09 13:25 CET --    

    2020.g. 5. martā AS Storent Investments valde pieņēma lēmumu apstiprināt jaunās obligāciju emisijas 15 miljonu eiro apmērā noteikumus. Obligācijas ir ar dzēšanas termiņu 2023. gada 19. oktobrī, kupona likme ir 8% gadā un tās ir plānots iekļaut Nasdaq Riga regulētajā tirgū (turpmāk – Jaunās obligācijas). Obligācijas tiek piedāvātas, izvietojot tās privāti ieguldītājiem noteiktās Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - “EEZ”) dalībvalstīs, katrā gadījumā ievērojot Regulas (ES) 2017/1129 1.panta 4.punktā paredzētos izņēmumus.

   Ievērojot Jauno obligāciju emisijas noteikumus, obligāciju turētājiem, kuriem pieder AS Storent Investments obligācijas ar dzēšanas termiņu 2020. gada 30. jūnijā (ISIN LV0000802304) (turpmāk - Esošās obligācijas), tiek piedāvāta iespēja laikā no 2020. gada 9. marta līdz 16. martam pieteikties uz tiem piederošo Esošo obligāciju apmaiņu pret Jaunajām obligācijām (ISIN LV0000802411).

   Apmaiņas koeficients ir viens-pret-viens, un obligacionāriem ir iespēja pieteikties apmaiņai ar jebkādu to īpašumā Esošo obligāciju skaitu. Savos pieteikumos obligacionāriem jānorāda Esošo obligāciju skaits, kuras tie vēlas izmantot apmaiņai pret Jaunajām obligācijām, kā arī jāinformē sava turētājbanka par piekrišanu Esošo obligāciju apmaiņai pret Jaunajām obligācijām.

   Obligacionāriem, kuri pieteiksies apmaiņai, ir tiesības saņemt 0,25 (nulle un 25 simtdaļas) procentu komisiju no kopējās Esošo obligāciju nominālvērtības, ko obligacionārs ir apmainījis pret Jaunajām obligācijām.

   Esošo obligāciju apmaiņa pret Jaunajām obligācijām tiks veikta 2020. gada 19. martā.

   Jauno obligāciju emisijas noteikumus var saņemt, sazinoties ar emitentu pa e-pastu: investor.relations@storent.com.

    

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com