Paskelbta: 2020-03-09 08:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2020 m. kovo 31 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, įmonės kodas 112025254) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, Tilžės g. 137, Šiauliai.

Susirinkimo pradžia – 15.00 val. (registracija prasideda 14.00 val.).

Atkreipiame dėmesį, kad koronaviruso plitimo prevencijos tikslu Bankas skatina akcininkus įsivertinti galimybę vietoj vykimo į susirinkimą rinktis balsavimą raštu iš anksto, užpildant ir pateikiant Bankui bendrąjį balsavimo biuletenį šiame pranešime nurodyta tvarka.

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. kovo 24 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena – 2020 m. balandžio 15 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB Šiaulių banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė

  1. Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
  2. Audito įmonės išvados pristatymas.
  3. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
  4. 2019 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  5. Banko pelno paskirstymas.
  6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo audito įmonei nustatymas.
  7. Atlygio politikos tvirtinimas.
  8. Banko savų akcijų įsigijimas.
  9. Stebėtojų tarybos narių rinkimai.
  10. Banko įstatų pakeitimas.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus paskelbta banko interneto svetainėje www.sb.lt: „Banko investuotojams“ –› „Susirinkimai“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti banko buveinės (Tilžės g. 149, Šiauliai) 201 kabinete nuo 7.30 iki 16.30 val. Telefonas pasiteirauti (8 41) 595 653.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į banko sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348  Šiauliai.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@sb.lt.
Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2020 m. kovo 17 d. 16.30 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į stebėtojų tarybos narius,  audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba per banko internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“, nes taip užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Siūlymai raštu iki 2020 m. kovo 31 d. 12.00 val. gali būti pristatomi (darbo dienomis) į banko sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jeigu bus gauti banke iki susirinkimo dienos (2020 m. kovo 31 d.) 12.00 val. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus susirinkimo darbotvarkę, iki tol, kol susirinkimas pradės svarstyti darbotvarkės klausimus.
Siūlymai per banko internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“ gali būti pateikti iki 2020 m. kovo 30 d. 16.30 val.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu info@sb.lt. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, bankas atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.
Akcininkas, turintis banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą  įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bankui el. paštu info@sb.lt ne vėliau kaip iki 16.30 val. paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo išsiunčia akcininkui bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami bankui, siunčiant juos registruotu laišku adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, arba pristatant juos į banko sekretoriatą. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo pradžios. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bankui gali būti perduotas ir per banko internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“, nes taip užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Šiuo būdu biuleteniai gali būti pateikiami iki 2020 m. kovo 30 d. 16:30 val.

Banko interneto svetainės www.sb.lt skiltyje „Banko investuotojams –› Susirinkimai“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, pateikiama informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
- bendras banko akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma;
- įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.

Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.