Avaldatud: 2020-03-02 15:33:22 CET
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2019. aasta kolmanda kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

TEGEVUSARUANNE 2019. AASTA 12 KUU KOHTA

Kommentaar 2019. aasta neljanda kvartali ning majandusaasta finantstulemustele

Neto renditulu laekus 2019. a. neljandas kvartalis Ettevõttele 654 287 eurot, mis on 15% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõttele laekus neto renditulu 569 252 eurot. Ettevõttele laekus 2019. a. neto renditulu kokku 2 588 257 eurot, mis kasvas 6% võrreldes 2018. a. kui Ettevõttele laekus neto renditulu kokku 2 447 108 eurot. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali neto rendivoo kasv on tingitud 2018. a. maamaksu arvestusest, kus kogu 2018. a. maamaksu kulu arvestati viimases kvartalis, kuigi Ettevõtte tasub maamaksu kvartaalselt. Aruandeperioodide võrldluses majandusaastal toimunud neto rendivoo kasv on tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.

Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem 2019. a. neljandas kvartalis oli 622 377 eurot, mis on 17% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem oli 532 126 eurot. Ettevõtte korrigeeritud ärikasum 2019. a. oli kokku 2 502 077 eurot, mis on 10% rõhkem võrreldes 2018. a., kui Ettevõtte ärikasum oli 2 277 771. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali ärikasumi kasv on tingitud eelnevalt mainitud 2018. a. maamaksu arvestusest. Aruandeperioodide võrdluses majandusaasta ärikasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid tehinguga seotud ühekordse loomuga kulud ning Ettevõte on oma äritegevuses efektiivsem.

Ettevõtte puhaskasum 2019. a. neljandas kvartalis oli 623 900 eurot, mis on üle nelja korra rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte puhaskasum oli 109 481 eurot. 2019. majandusaastal ettevõtte kahekordistas oma puhaskasumi 1 391 660 euroni, võrreldes 2018. a. puhaskasumiga 712 082 eurot. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali puhaskasumi neljakordistumine on põhjustatud eelnevalt mainitud  2018. a. maamaksu käsitlusest, kuid lisaks teenis 2019. a. neljandas kvartalis ettevõte 112 000 eurot finantstulu intressiswap’ilt, mis leevendasid 2019. a. neljanda kvartali finantskulusid. 2019. a. puhaskasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid suuremad ühekordse loomuga kulud ja tulud, Ettevõte teenis esimest korda aruandeperioodi jooksul intressiswap’il tulu ning lisaks on Ettevõte oma äritegevuses efektiivsem.

Aruandeperioodi lõpus toimus Ettevõtte omanduses oleva kinnisvara õiglase väärtuse perioodiline ümberhindamine. Hindamine viidi läbi akrediteeritud hindajate poolt.

Aruandeperioodile järgneval perioodil toimus muudatus Grupi struktuuris, kus 22. jaanuaril 2020 ühinesid Ettevõtte Läti tütarettevõtted SIA Olaines Logistics ning SIA Olaines Logistics Parks. Ühinemine oli tavapärane protsess, kus SIA Olaines Logistics Parks, kes oli tehingus ostetav, ühendati SIA Olaines Logistics’iga, kes oli tehingus ostja. Käesoleva projekti puhul oli ühinemine ajakulukam kui Eestis või Leedus tulenevalt Läti seadusandluse eripärast. Ühinemise tulemusena tõuseb veelgi Ettevõtte operatsioonide ning juhtimise efektiivsus. Käesolevas aruandes on Grupi struktuur kajastatud veel endisel kujul, alates 2020. a. kajastatakse aruannetes Grupi struktuuri uuendatud kujul.


2019. aasta 12 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)IV kv 2019IV kv 201812 kuud 201912 kuud 2018
Neto renditulu654 287 569 252 2 588 257 2 447 108
Ärikasum769 377 532 1262 649 077 2 277 771
Perioodi kasum623 900  109 4811 391 660 712 082


(eurodes)31.12.201931.12.2018
Kinnisvarainvesteering  30 909 000   30 762 000
Intressikandvad laenud   28 491 624   29 656 633
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta  25 543 324   26 608 333


 12 kuud 2019
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)54%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)4,4%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)  1,1KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)LisaIV kv 2019IV kv 201812 kuud 201912 kuud 2018
Neto renditulu5654 287569 252 2 588 2572 447 108
Neto renditulu 654 287569 252 2 588 2572 447 108
      
Üldhalduskulud   (31 910) (37 126)(86 180) (169 337)
Muud tulud / (kulud) 147 0000 147 000 0
Ärikasum 769 377 532 126 2 649 0772 277 771
      
Finantstulud / (kulud) (145 477) (422 645)  (1 257 417) (1 565 689)
Kasum enne tulumaksu 623 900  109 481 1 391 660712 082
Äriühingu tulumaks  0 0
Aruandeperioodi kasum 623 900109 481 1 391 660712 082
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku 623 900109 481 1 391 660712 082


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa31.12.201931.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid 561 462426 691
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 204 939300 576
Käibevara kokku 766 401727 267
    
Kinnisvarainvesteering 30 909 00030 762 000
Põhivara kokku 30 909 00030 762 000
VARAD KOKKU 31 675 40131 489 267
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 366 189446 036
Tuletisinstrumendid 456 209416 879
Laenukohustised61 064 0001 064 004
Lühiajalised kohustised 1 886 3981 926 919
    
Laenukohustised627 427 62428 592 629
Pikaajalised kohustised 27 427 62428 592 629
KOHUSTISED KOKKU 29 314 02230 519 548
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 2 358 879967 219
OMAKAPITAL KOKKU 2 361 379969 719
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 675 40131 489 267


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

Manus


Olaines Q4 report 2019 EST 02.03.2020.pdf