Paskelbta: 2020-02-29 14:58:05 CET
AB "Linas"
Tarpinė informacija

AB „Linas“ įmonių Grupės 2019 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 m. vasario 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2019 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Grupės 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 12,98 mln. eurų, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu – 12,71 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų dvylikos mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,13 mln. eurų. 2018 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 0,51 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2019 m. dvylikos  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Priedas


Atskaitomybė 1912 LTU.pdf