Avaldatud: 2020-02-28 21:03:12 CET
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2019 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2019 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019. aasta puhaskasum 354 412 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,07877 eurot.

Seisuga 31.12.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 193 388 eurot. Ühingu omakapital oli 2 143 461 eurot, mis moodustas 97,72% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.12.201931.12.2018
Raha150 00773 296
Nõuded ja ettemaksud7 3813 192
Käibevara kokku157 38876 488
Kinnisvarainvesteeringud2 036 0001 721 474
Põhivara kokku2 036 0001 721 474
AKTIVA KOKKU2 193 3881 797 962
Võlad ja ettemaksed49 9278 913
Lühiajalised kohustused kokku49 9278 913
Kohustused kokku49 9278 913
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-669 157-1 023 569
Omakapital kokku   2 143 4611 789 049
PASSIVA KOKKU2 193 3881 797 962

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2019 12 kuud2018 12 kuud
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-11 621-8 864
Brutokahjum-11 621-8 864
Üldhalduskulud-23 501-21 445
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest389 5260
Muud äritulud01 658
Ärikasum/-kahjum354 404-28 651
Neto finantstulu (-kulu)82
PERIOODI PUHASKASUM/-KAHJUM354 412-28 649
PERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM354 412-28 649

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200

Manus


2019 IV kv vahearuanne EST FINAL.doc