Paskelbta: 2020-02-28 16:27:56 CET
AB "Linas Agro Group"
Pusmečio informacija

AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už pirmąjį 2019–2020 finansinių metų pusmetį

Pagrindiniai rodikliai

Konsoliduotos pajamos mažėjo  3,6 % ir siekė 317 mln. Eur.

Parduota 1 109 tūkst. tonų įvairios produkcijos arba 10,5 % daugiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 19,8 mln. Eur ir buvo 3,3 % mažesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 9,2  mln. Eur ir buvo 14 % didesnis nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas buvo 3 mln. Eur arba 9,5 % didesnis. Pelnas prieš mokesčius paaugo nuo 1,5 iki 1,7 mln. Eur. Grynasis pelnas, tenkantis bendrovei, didėjo nuo 1,1 iki 1,5  mln. Eur.

Atskirų veiklų pagrindiniai rodikliai:

Prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams pajamos per metus sumažėjo  3 % dėl susitraukusios prekybos  žaliavomis pašarams, o veiklos pelnas buvo 38 % mažesnis.

Prekių ir paslaugų žemdirbiams pajamos sumažėjo 5 %, tame tarpe trąšų, sėklų, naujos žemės ūkio technikos ir grūdų elevatorių įrangos pardavimai traukėsi, o augalų apsaugos priemonių, mikroelementų ir naudotos technikos pardavimai augo. Šios veiklos  pelnas išaugo 93 %.

Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės užaugino 7,5 % daugiau augalinės produkcijos nei pernai, jų bendros pajamos išaugo 3 %, tačiau patirtas 1 mln. Eur veiklos nuostolis.

Paukštienos ir jos produktų  pardavimo pajamos  mažėjo 3 %, o veiklos pelnas  išaugo 77 %.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Finansų direktorius
Tomas Tumėnas
Mob. 8 682 366 16
E. p. t.tumenas@linasagro.lt

Pridedama:
AB „Linas Agro Group“ Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už pirmąjį 2019–2020 finansinių metų pusmetį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d.

Priedas


LNA_2019-2020FM_6_men_Finansines_ataskaitos_Pranešimas.pdf