Paskelbta: 2020-02-28 15:22:49 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs ESO 2020 m. 1 mėnesio rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ar Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2020 metų 1 mėnesio preliminarūs ESO finansiniai duomenys

  2020 m. 1 mėn. 2019 m. 1 mėn. Pokytis
Pajamos 45 mln. eurų 41,6 mln. eurų 8,3%
Koreguota EBITDA* 23,6 mln. eurų 20,7 mln. eurų 13,9%

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos 2020 m. per 1 mėnesį sudarė 45 mln. eurų ir buvo 8,3% didesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 41,6 mln. eurų.

Teigiamos įtakos Bendrovės pajamoms, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, turėjo reguliuojančios institucijos patvirtinta vidutiniškai 11 % didesnė elektros energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro elektros perdavimo, skirstymo ir  viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina.

Per 2020 m. 1 mėnesį ESO uždirbo 23,6 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 13,9% daugiau, nei per 2019 m. 1 mėnesį, kai šis rodiklis buvo 20,7 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi Bendrovės veikla bei auganti reguliacinio turto bazė.

Atsižvelgdama į tarptautinę skirstymo tinklų operatorių apskaitos praktiką ir siekiant geresnio Bendrovės finansinių rezultatų palyginamumo su giminingomis bendrovėmis tarptautiniu lygiu, Bendrovės apskaitos politika buvo pakeista. Apskaitos politikos pokyčiai susiję su 15-ojo TFAS (Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto) taikymu, (1) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) pajamas sudengiant su atitinkamomis sąnaudomis (anksčiau VIAP pajamos ir sąnaudos buvo apskaitomos atskirai) bei (2) naujų klientų prijungimo pajamas pripažįstant per sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpį (anksčiau gamtinių dujų segmente bei elektros energijos segmente nuo 2018 m. spalio 1 d. pajamos buvo pripažįstamos suteikus prijungimo paslaugą). Apskaitos politikos pokyčiai finansinėse ataskaitose tiksliau atspindi ilgalaikio Bendrovės santykio su klientu tęstinumą, o finansinių rezultatų palyginamumo tikslais apskaitos politikos pokyčiai įgyvendinti retrospektyviai, t.y. koreguojant 2019 m. finansinę informaciją.


*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616.