Publicēts: 2020-02-28 15:00:31 CET
Latvenergo
Finanšu informācija

Latvenergo koncerna nerevidētie 2019. gada rezultāti

Rīga, 2020-02-28 15:00 CET -- Šodien, 28. februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna 2019. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati.

Enerģētikas nozares pārmaiņu laikā koncerns sekmīgi darbojies jaunos biznesa virzienos – elektromobilitāte, dabasgāzes, saules paneļu un ar elektrību saistītu produktu tirdzniecība. Pēc aizvadītā 2018. gada, kad dominēja sausi un karsti laikapstākļi, 2019. gada pēdējā ceturksnī normalizējās hidrobilance Ziemeļvalstīs, tādēļ elektroenerģijas cena pazeminājās.

Savukārt Baltijas valstu mērogā Latvenergo koncerna darbību būtiski ietekmējošs faktors bija samazinātā Igaunijas degslānekļa staciju izstrāde augsto emisijas kvotu cenu dēļ, kas, savukārt ņemot vērā vairākas reizes zemāku CO2 emisijas intensitāti AS "Latvenergo" termoelektrostacijās (TEC), otro gadu pēc kārtas veicināja TEC rekordaugstu izstrādi.  

Savā 80. jubilejas gadā Latvenergo koncerns ar aktīvu vērtību gandrīz 3,9 mljrd. eiro jau 12. reizi ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Latvijā un atkārtoti arī Baltijā. 2019. gadā koncerna ieņēmumi ir saglabājušies stabili un ir 841,6 milj. eiro. EBITDA ir samazinājusies par 14 % līdz 243,5 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir pieaugusi par 24 % un ir 94,4 milj. eiro. 2019. gadā koncernā saražotas 4880 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, pārdotas 6505 GWh elektroenerģijas un 303 GWh dabasgāzes.

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus 2019. gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori. 2019. gadā mūsu reģionā vidējās elektroenerģijas cenas bija zemākas nekā gadu iepriekš, ko noteica hidroloģiskās situācijas uzlabošanās Ziemeļvalstīs gada otrajā pusē, siltāki laika apstākļi un attiecīgi zemāks elektroenerģijas pieprasījums reģionā, zemākas cenas dabasgāzes un ogļu tirgos, kā arī citi faktori. Jāatzīmē, ka pērn Baltijā kopumā bija par 21 % zemāka elektroenerģijas izstrāde nekā 2018. gadā. Īpaši samazinājusies elektrības ražošana Igaunijā, kur ierobežota degslānekļa ražotņu darbība, tādēļ pieauga AS "Latvenergo"  TEC loma un devums kopējā tirgū.

Aizvadītajā gadā Latvenergo koncerna ražotnēs ir saražotas 4 880 GWh elektroenerģijas un 1 842 GWh siltumenerģijas. Jau otro gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" TEC ir saražots vēsturiski lielākais  elektroenerģijas daudzums – 2 780 GWh, kas ir par 5 % vairāk nekā 2018. gadā. Augsto TEC izstrādi veicināja elektroenerģijas pieprasījums reģionā, jo 2019. gadā augsto CO2 emisijas kvotu cenu dēļ tika būtiski samazināta Igaunijas degslānekļa staciju izstrāde. Savukārt AS "Latvenergo" TEC pēc rekonstrukcijas ir līdz minimumam samazināts CO2 izmešu apjoms, maksimāli efektīvi izmantojot energoresursus enerģijas ražošanai. Degslānekļa elektrostacijās CO2 emisijas ir ļoti augstas – līdz 1 t/MWh,  kamēr Latvenergo TEC tās nepārsniedz  0,3 t/MWh. Tāpat laikā, kad Daugavas HES darbību ietekmēja zema ūdens pietece, abas TEC strādāja, lai nodrošinātu elektroenerģijas tirgus pieprasījumu. Savukārt Daugavas HES izstrāde bija 2 047 GWh, kas ir par 14 % mazāka nekā pērn. To ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā.

2019. gadā Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas tirgū. Vienlaikus koncerns aktīvi paplašina darbību jaunos biznesa segmentos:

  • gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā. Baltijas valstīs noslēgti  vairāk nekā 300 līgumi par saules paneļu pārdošanu un uzstādīšanu, ar būtisku pieaugumu Lietuvas tirgū. Savukārt Latvijā katra trešā mājsaimniecība, kas uzstādījusi saules paneļus, tos iegādājusies no AS "Latvenergo" tirdzniecības zīmola Elektrum. 2019. gadā Latvenergo koncerna tirgus daļa Baltijas saules paneļu tirgū veidoja aptuveni 8 %;
  • augustā Latvenergo koncerns uzsāka darbību elektromobilitātes tirgū, atklājot pirmās ātrās elektroauto uzlādes stacijas. Tajās kopumā līdz 2019. gada beigām ir veiktas aptuveni 1 450 uzlādes, sniedzot pārliecību par elektroauto uzlādes pakalpojuma turpmāku izaugsmi;
  • Savukārt 2019. gada sākumā Latvenergo koncerns uzsāka darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām, noslēdzot divas reizes vairāk līgumu nekā plānots. Kopumā pārdotās dabasgāzes apjoms ir divkāršojies, salīdzinot ar 2018. gadu, un tas ir 303 GWh.

Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija 2019. gadā ir 6 505 GWh, no tām ārpus Latvijas pārdotas vairāk nekā trešdaļa.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019. gadā sasniedz 841,6 milj. eiro, kas ir par 2,8 milj. eiro lielāki nekā 2018. gadā. Savukārt peļņa augusi par 18,4 milj. eiro jeb 24 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sasniedz 94,4 milj. eiro. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata gadā ir samazinājusies par 14 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sasniedz 243,5 milj. eiro. To negatīvi ietekmēja par 57,0 milj. eiro mazāka peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītā AS "Latvenergo" TEC jaudas maksājumu kompensācija. Tāpat finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019. gadā ir 229,4 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 8,8 milj. eiro vairāk. Tīklu aktīvos ir investēti 79 % no kopējām investīcijām. Savukārt Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā 2019. gadā ir ieguldīti 16,6 milj. eiro. Rekonstrukcijas programmu plānots īstenot līdz 2023. gadam, un tās kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 milj. eiro. Līdz 2019. gada beigām līgumu ietvaros veiktās investīcijas ir 166,1 milj. eiro. Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus.

2019. gadā ir pabeigts atjaunotās neatkarīgās Latvijas vēsturē lielākais elektropārvades projekts Kurzemes loks. Kopējās tā izbūves izmaksas bija nepilni 230 milj. eiro, no kuriem aptuveni pusi sedza Eiropas Komisijas līdzfinansējums. Savukārt 2019. gada 16. maijā Rūjienas novadā tika pacelti pirmie balsti, sākot Trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izbūvi.

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019. gada 8. oktobrī lēma līdz 2020. gada 1. jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus, kas pašlaik ir AS "Latvenergo"  meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" bilancē, nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Aktīvu piederības maiņa ir plānota ar AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas.

2019. gada 15. oktobrī, tai skaitā ņemot vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu, Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātos grozījumus elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, 2019. gada 27. novembrī SPRK apstiprināja AS "Sadales tīkls" tarifu projektu nākamajiem 5 gadiem – līdz 2024. gadam, kas paredz sadales pakalpojumu tarifu samazināt vidēji par 5,5 %. Sadales tarifu samazinājumu ļauj īstenot AS "Sadales tīkls" veiktā vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana un digitālizācija, personāla, transportlīdzekļu un tehnisko un atbalsta bāzu skaita samazināšana. Tarifu izmaiņas ir stājušās spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Revidētie Latvenergo koncerna 2019. gada rezultāti tiks publicēti 2020. gada 8. aprīlī.

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ņemot vērā Ministru kabineta 2019. gada 8. oktobra lēmumu par pārvades aktīvu nodalīšanu no Latvenergo koncerna līdz 2020. gada 1. jūlijam, 2019. gada koncerna nerevidētie pārskati veidoti pārvades segmenta darbību atspoguļojot kā pārtraucamo darbību. Tādējādi tas ietekmē peļņas vai zaudējumu pozīcijas pret iepriekš publicētajiem datiem, skatīt Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2019. gada nerevidētā saīsinātā pārskata 17. pielikumu.

Darbības rādītāji

    2019 2018
Pārdotā elektroenerģija GWh   9 259 9 984
Mazumtirdzniecība* GWh   6 505 6 954
Vairumtirdzniecība** GWh   2 754 3 030
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   303 147
Elektrostaciju izstrāde GWh   4 880 5 076
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 842 2 274
Darbinieku skaits     3 423 3 508
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

                                                                                                                        EUR'000

    2019 2018
Ieņēmumi**   841,6 838,8
EBITDA1)**   243,5 281,9
Peļņa   94,4 76,0
Aktīvi   3 864,9 3 798,8
Pašu kapitāls   2 265,5 2 320,1
Neto aizņēmumi2)**   564,0 505,4
Investīcijas   229,4 220,6

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās (izkļaujot pārtraucamo darbību) mīnus nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās (izkļaujot pārtraucamo darbību)

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātā pārskata sadaļā "Formulas".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2019. gada nerevidētā saīsinātā pārskata 17. pielikumu

 

Finanšu koeficienti*

    2019 2018
EBITDA rentabilitāte4)   29 % 34 %
Neto aizņēmumi / EBITDA5)   2,2 1,8
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls6)   25 % 22 %
Aktīvu atdeve (ROA)7)   2,5 % 1,8 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)8)   4,1 % 2,9 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE)9)**   3,4 % 2,5 %

4) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi

5) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi pārskata perioda sākumā + neto aizņēmumi pārskata perioda beigās) * 0.5 / EBITDA

6) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

7) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2)

8) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2)

9) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2))

* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā pārskatā sadaļā "Formulas"

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2019. gada nerevidētā saīsinātā pārskata 17. pielikumu

   

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

EUR'000

  2019 2018
     
Ieņēmumi 841 636 838 805
Pārējie ieņēmumi 25 863 91 098
Izlietotās izejvielas un materiāli  (477 660) (497 148)
Personāla izmaksas (101 349) (103 359)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (44 964) (47 449)
EBITDA 243 526 281 947
Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (143 161) (199 964)
Saimnieciskās darbības peļņa 100 365 81 983
Finanšu ieņēmumi 1 187 1 157
Finanšu izmaksas (9 480) (8 406)
Peļņa pirms nodokļa 92 072 74 734
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (7 945) (9 209)
Pārskata gada pamatdarbības peļņa 84 127 65 525
Pārskata gada peļņa no pārtraucamās darbības 10 232 10 430
Pārskata gada peļņa 94 359 75 955
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 92 660 73 423
  - mazākuma daļu 1 699 2 532

*  2019. gada nerevidētie saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

                                                                                            EUR'000

    31/12/2019 31/12/2018  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     2 775 531 3 316 172
Tiesības lietot aktīvus     5 522                     –
Ieguldījuma īpašumi     301 467
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     39 40
Pārējie finanšu ieguldījumi     16 885 16 935
Citi ilgtermiņa debitori     434 30 920
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 798 712 3 364 534
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     104 781 71 975
Parādi no līgumiem ar klientiem     111 677 117 955
Citi īstermiņa debitori     76 938 84 830
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     140 11 619
Ilgtermiņa aktīvi pārdošanai     146                     –
Nākamo periodu izmaksas     3 015 2 598
Atvasinātie finanšu instrumenti     6 717 15 853
Nauda un naudas ekvivalenti     122 422 129 455
Apgrozāmie līdzekļi bez pārtraucamās darbības     425 836 434 285
Pārtraucamās darbības aktīvi     640 393
Apgrozāmie līdzekļi kopā     1 066 229 434 285
AKTĪVU KOPSUMMA     3 864 941 3 798 819
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     834 883 834 791
Rezerves     1 075 235 1 125 466
Nesadalītā peļņa     318 555 351 350
Pārtraucamās darbības rezerves     28 936                     –
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 257 609 2 311 607
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa     7 878 8 458
Pašu kapitāls kopā     2 265 487 2 320 065
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     702 129 700 028
Ilgtermiņa nomas saistības     4 349                     –
Uzkrājumi     18 491 20 178
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     8 327 12 297
Atvasinātie finanšu instrumenti     6 149 3 923
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     142 453 143 494
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     194 910 303 519
Ilgtermiņa kreditori kopā     1 076 808 1 183 439
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     180 542 114 315
Īstermiņa nomas saistības     1 216                     –
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     115 706 135 008
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     2 2
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     13 701 13 271
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     24 920 26 438
Atvasinātie finanšu instrumenti     6 983 6 281
Īstermiņa kreditori bez pārtraucamās darbības     343 070 295 315
Pārtraucamās darbības saistības     179 576                     –
Īstermiņa kreditori kopā     522 646 295 315
Kreditori kopā     1 599 454 1 478 754
PASĪVU KOPSUMMA     3 864 941 3 798 819
               

* 2019. gada nerevidētie saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


02_Latvenergo 12M 2019_prezentacija_LAT.pdf
01_Latvenergo 12M 2019_LAT.pdf