Publicēts: 2020-02-28 14:43:09 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Finanšu informācija

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31.decembrī

Iekšējā informācija, 2020-02-28 14:43 CET -- AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) 2019. gada 31.decembrī ir 592 milj. eiro, ko veido 22,022 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 284 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 15,615;
  • aizdevumu portfelis 240 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,166;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 67 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 241.

No gada sākuma Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 15.2% (78 milj. EUR) pēc apjoma un par 20.5% (3,742 projektiem) pēc projektu skaita. No finanšu instrumentiem visstraujākais pieaugums ir garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 20% pēc apjoma (47 milj. EUR) un 31% pēc darījumu skaita.

2019. gada 12 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 8.1 milj. eiro peļņu.

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs:

“2019.gadā Altum finanšu instrumentu portfeļa apjoms ir pieaudzis visos segmentos, vislielāko jauno darījumu apjomu sasniedzot MVU un Midcap uzņēmumu segmentā. Šajā segmentā pēdējos gados esam ļoti būtiski pilnveidojuši finanšu instrumentu klāstu, tai skaitā fokusējoties uz mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu reģionos. Šeit jāizceļ gan aizdevumu programma uzņēmumu energoefektivitātes uzlabojumiem, kas tiek finansēta ar zaļo obligāciju piesaistītajiem resursiem, gan mazo aizdevumu programma lauku teritorijām, kas ir augošs un perspektīvs segments.  Aizvadītajā gadā vidējais jaunu aizdevumu darījuma apjoms ir pieaudzis par 16%, ko ietekmēja gan darījuma summu pieaugums MVU izaugsmes aizdevumu programmā, gan aizvadītajā gadā ieviestais  centralizētais mazo aizdevumu pieteikumu izskatīšanas process, palielinot reģionālo centru kapacitāti lielo projektu izvērtēšanai. Mērķtiecīga produktu klāsta pilnveidošana un nepārtraukta uzņēmuma efektivitātes paaugstināšana rezultējusies finanšu instrumentu portfeļa pieaugumā  no 350 miljoniem eiro līdz gandrīz 600 miljoniem eiro nepilnu 5 gadu periodā, kā arī palīdzējusi pārskata periodā panākt labu finanšu rezultātu.”

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv


Altum_Nerevidetie_starpposmu_saisinatie_parskati_4Q2019.pdf