Publicēts: 2020-02-28 11:21:42 CET
VEF Radiotehnika RRR
Finanšu informācija

AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem

Darbības veidi          
AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2019. gadā bija:
1.       Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;
2.       Akustisko sistēmu ražošana , to korpusu iepirkšana un realizācija.
Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.
Nākotnē Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu ,ražošanas organizēšanu un realizāciju.          
           
Sabiedrības darbība pārskata periodā          
Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:          
Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem       (2 508) EUR
Neto rezultāts       (2 508) EUR
Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 47 563 EUR apmērā.          
Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskats sagatavots piemērojot darbības turpināšanas principu.          

 


VEFRadiotehnikaRRR31122019RFB.pdf