Paskelbta: 2020-02-25 15:53:02 CET
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2019 metų 1-12 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Per dvylika 2019 m. mėnesių įmonių grupė (toliau - Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“ bei SIA „Grigeo Recycling“, pasiekė 140,3 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 2,2 mln. EUR mažiau nei per 2018 m. dvylika mėnesių.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 15,9 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, arba 1,6 mln. EUR daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2018 metais padidėjo 0,2 mln. EUR ir siekė 28,3 mln. EUR.

Per dvylika 2019 m. mėnesių AB „Grigeo“ (toliau - Bendrovė) pardavimai siekė 65,1 mln. EUR ir tai yra 17,4 mln. EUR mažiau nei per 2018 metus.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 18,1 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą,  o EBITDA rodiklis pasiekė 11,3 mln. EUR ir, palyginus su 2018 m., padidėjo 2,0 mln. EUR.

Bendrovės veiklos rodiklių pokyčius lėmė gofruotojo kartono verslo perkėlimas į dukterinę įmonę UAB „Grigeo Packaging“ (detalesnė informacija atskleista 2019-01-03 pranešime apie esminį įvykį) bei gauti dividendai iš investicinės veiklos.

Grupės ir Bendrovės patikslintos prognozės dalinai pasitvirtino, tik, dėl labiau nei buvo planuota sumažėjusių žaliavų kainų, Bendrovės EBITDA pasiekta 2,7 mln. EUR didesnė nei prognozavome.

Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2019 m. 1-12 mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. priedus).


Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai


GRI2019yIVq interim report LT.pdf
GRI2019yIVq atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf