Avaldatud: 2020-02-25 13:33:47 CET
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods võlakirjade emissiooni mahu suurendamine

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitas investoreid 21. jaanuari 2020. a börsiteatega PRFoods tagatud võlakirjade, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 10 000 000 eurot, nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi „Võlakirjad“) suunatud mitteavaliku pakkumise tulemustest ning kavatsusest viia läbi täiendav Võlakirjade avalik pakkumine. Börsiteates teavitas PRFoods investoreid ka sellest, et tulenevalt suurest huvist Võlakirjade vastu mitteavaliku pakkumise raames, on PRFoods kaalumas Võlakirjade emissiooni kogumahu suurendamist 11 000 000 euroni. 

PRFoods teavitab käesolevaga, et PRFoods Võlakirjade omanikud on vastavalt võlakirjaomanike 25. veebruari  2020. a koosoleku otsusele kiitnud heaks Võlakirjade emissiooni kogumahu (ehk Võlakirjade maksimaalse kogunimiväärtuse) suurendamise 11 000 000 euroni.

Veel emiteerimata Võlakirjade osas, kuni emissiooni kogumahuni, on PRFoods kavandamas täiendavat Võlakirjade avaliku pakkumist. Võlakirjade avaliku pakkumise lõpuleviimisel kavatseb PRFoods noteerida kõik Võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil. Võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viidaks läbi PRFoodsi poolt ettevalmistatava prospekti alusel, pärast selle registreerimist Finantsinspektsioonis. Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikku otsust Võlakirjade avalikuks pakkumiseks. Kui võetakse vastu otsus viia läbi Võlakirjade avalik pakkumine ning saadakse Finantsinspektsiooni heakskiit asjakohasele prospektile, siis avaldab PRFoods Võlakirjade avaliku pakkumise teate, märkides selles Võlakirjade märkimise tingimused ja Võlakirjade väljalaskehinna.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee