Avaldatud: 2020-02-20 07:00:00 CET
Inbank
Kvartaliaruanne

Inbanki 2019. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

BÖRSITEADE
20.02.2020
Inbank AS

Inbanki 2019. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2019. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot ning aasta puhaskasum 10,0 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 23,9%.

  • 2019. aasta neljanda kvartali puhaskasum kasvas mullusega võrreldes 13% ehk 3,1 miljonilt eurolt 3,4 miljoni euroni. 2019. aasta puhaskasum oli 10,0 miljonit eurot, mis on 8% rohkem kui eelmisel aastal.
  • Inbanki laenuportfell kasvas eelmise aastaga võrreldes 50% ja ulatus 338 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 57% ja ulatus aasta lõpu seisuga 378 miljoni euroni.
  • Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 85 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 39%. Riikide arvestuses on Inbanki suurima kasvuga turg endiselt Poola 18 miljoni euroga (+173%), millele järgnevad Leedu 29 miljoni (+28%), Eesti 24 miljoni (+22%) ja Läti 14 miljoni euroga (+17%).
  • 2019. aasta müügimaht kokku oli 305 miljonit eurot, mis on 46% enam kui eelmisel aastal. Müüginumbrid jagunesid järgmiselt: Leedus 102 miljonit eurot, Eestis 94 miljonit, Poolas 55 miljonit ja Lätis 53 miljonit eurot.
  • Neljanda kvartali lõpus oli Inbankil 550 000 aktiivset kliendilepingut, mis on eelmise aastaga võrreldes 23% enam.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Inbank on jätkuvalt kasumlik kasvuettevõte. Meie 2019. aasta puhaskasum oli 10 miljonit eurot, mis on 8% enam kui eelmisel aastal. Võttes arvesse 2018. aasta oluliselt suuremat erakorralise kasumi osakaalu, võib tulemust pidada väga heaks.

Inbank kasvas 2019. aastal jõudsalt kõigil turgudel. Suurima hüppe tegi Poola, kus me kasvatasime ärimahtusid aastaga viis korda ehk 12 miljonilt 55 miljoni euroni. Sellega tõusis Poola turu osakaal meie kogumüügis 6%-lt 18%-ni.

Lisaks sai teoks mitu strateegilise tähtsusega projekti nii tootearenduses kui ka muudes valdkondades: tõime koostöös Maksekeskusega turule uue makseviisi Slice, lihtsustasime Inbanki grupi juriidilist struktuuri, noteerisime Nasdaq Tallinna börsil allutatud võlakirjad, avasime Leedu filiaali ja müüsime järelejäänud osaluse Coop Pangas.“

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2019

Bilansimaht 463 miljonit eurot
Laenuportfell 338 miljonit eurot
Hoiuseportfell 378 miljonit eurot
Puhaskasum 10 miljonit eurot
Omakapital 47 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 23,9%


Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

 IV kvartal 2019IV kvartal 201820192018
Intressitulu10 5777 84837 56023 633
Intressikulu-1 909-1 211-6 380-3 760
Neto intressitulu8 6686 63731 18019 873
     
Teenustasutulu278180965703
Teenustasukulu-481-371-1 742-1 091
Neto teenustasutulu-203-191-777-388
     
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt20407431 204
Muud põhitegevusega seotud tulud307214885666
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku8 9766 66032 03121 355
     
Personalikulud-2 128-1 761-8 026-5 795
Turunduskulud-896-647-2 583-1 592
Halduskulud-1 345-982-4 084-2 814
Põhivara kulum-389-161-1 301-445
Tegevuskulud kokku-4 758-3 551-15 994-10 646
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu4 2183 10916 03710 709
     
Kasum sidusettevõtetelt72007201 986
Laenude allahindluse kulu-1 204401-6 049-2 686
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu3 7343 51010 70810 009
     
Tulumaks-290-459-698-733
Aruandeperioodi puhaskasum3 4443 05110 0109 276
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist3 4443 04810 0109 262
sh Mittekontrolliv osalus03014
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerumata kursivahed-13521-5373
Aruandeperioodi koondkasum3 3093 0729 9579 349
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist3 3093 0699 9579 335
sh Mittekontrolliv osalus03014


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)


 31.12.201931.12.2018
Varad  
Sularaha04
Nõuded keskpankadele83 08064 620
Nõuded krediidiasutustele20 65513 700
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande04 600
Laenud ja nõuded 338 157225 639
Investeeringud sidusettevõtetesse3 27697
Materiaalsed varad840545
Vara kasutusõigus7730
Immateriaalsed varad11 7217 697
Muud finantsvarad1 69264
Muud varad588514
Edasilükkunud tulumaksu vara1 985564
Varad kokku462 767318 044
   
Kohustised  
Laen krediidiasutuselt010 429
Klientide hoiused 377 518240 175
Muud finantskohustised13 5458 776
Muud kohustised2 8372 654
Emiteeritud võlaväärtpaberid4 01010 017
Allutatud võlaväärtpaberid17 5379 528
Kohustised kokku415 447281 579
   
Omakapital  
Aktsiakapital903874
Ülekurss15 90815 053
Kohustuslik reservkapital8879
Muud reservid1 4631 401
Jaotamata kasum28 95819 018
Mittekontrolliv osalus040
Omakapital kokku47 32036 465
   
Kohustised ja omakapital kokku462 767318 044

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 2000 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. 

Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
+372 5565 5500

Manus


Inbanki vahearuanne 12 kuud 2019_EST.pdf