Avaldatud: 2020-02-14 15:45:00 CET
Linda Nektar
Börsiteade

2019. majandusaasta 12 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

2019. aastal oli AS Linda Nektar („Ettevõte“) käive 2 097 789 eurot ehk 3,61% vähem võrreldes eelmise aasta sama ajaga (12 kuud 2018: 2 176 363 eurot), varem esitatud müügitulu prognoos oli 2,2 miljonit eurot. Turumuutustest tulenevalt laiendati 2019. aasta teisel ​​poolel tooteportfelli ligi poole võrra ning valmistuti ette uute toodete turule toomiseks. Nõudlus uutele toodetele on otseselt tingitud klientide soovidest, mida mõjutasid Euroopa Liidu jookide klassifitseerimise põhimõtete muutused eelmisel aastal. Viimase kümnendi  läbiv trend  näitab kange alkoholi ja kõrge suhkrusisaldusega toodete tarbimise muutust, kergemate ja madalama alkoholisisaldusega ning naturaalsete toodete kasutamise ja valmistusviiside poole.  Linda Nektar on sellise nõudluse kasvuks tehnoloogiliselt hästi varustatud ja klientidele ollakse valmis pakkuma erinevaid lahendusi, spetsiaalsete kääritatud toorainete (sealhulgas eksootilised fermendid) põhjal.

2019. aasta lõppes puhaskahjumiga summas 44 598 eurot (12 kuud 2018: kahjum 76 537 eurot).

Äritegevuse rahavoog oli 2019. aastal positiivne, ulatudes 155 150 euroni (12 kuud 2018: 313 123 eurot).

Seisuga 31.12.2019 oli AS Linda Nektar bilansimaht 3 844 886 eurot (31.12.2018: 3 986 785 eurot), mis on kahanenud 3,56% võrreldes eelmise aastaga. Käibevarad moodustasid varadest 1 708 799 eurot (31.12.2018: 1 634 529 eurot) ehk 44,44% kogu varadest. Põhivarade maht oli 2 136 087 eurot (31.12.2018: 2 352 256 eurot) ehk 55,56% bilansimahust. AS Linda Nektar kohustised olid kokku 113 447 eurot (31.12.2018: 87 346 eurot) ning ettevõtte omakapital 3 731 439 eurot (31.12.2018: 3 899 439 eurot).

Seisuga 31.12.2019 laenukohustised puuduvad.

Kokku investeeriti põhivaradesse 177 290 eurot (12 kuud 2018: 197 787 eurot).

2019. aasta amortisatsioonikulud olid 370 257 eurot (12 kuud 2018: 452 156 eurot).

2019. aastal maksis ettevõte dividende summas 126 009 eurot (12 kuud 2018: 126 009 eurot). Aktsionäridele välja makstud dividendide tulumaksukulu oli 27 839 eurot (6 kuud 2018: 31 502 eurot).

2019. aasta arenduskulud olid 25 405 eurot (12 kuud 2018: 18 436 eurot).

Seisuga 31. detsember 2019 oli ettevõttel 12 töötajat, 1 juhatuse liige ning 4 nõukogu liiget. Tööjõukulud (koos maksudega) 2019. aastal olid 346 269 eurot (12 kuud 2018: 322 266 eurot).

Juhtkonnapoolne 2020. aasta müügitulu prognoos on 2,5 miljonit eurot. See peegeldab klientide nõudluse nihet suurema valiku ja kõrgema lisandväärtusega toodete suunas. Tootmisvõimsused on piisavad edasiseks laienemiseks, kui turutingimused seda võimaldavad.

     

Majandusnäitajad:

  2019 2018
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustised x 15,06 18,71
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustised x 11,13 14,98
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised   1 595 352 1 547 183
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus*100 % 97,05 97,81
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 % -2,13 -3,52
Võlakordaja = kohustised : kogu passiva x 0,03 0,02

 

Finantsaruanded

 

Bilanss

(eurodes)

  31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018
Varad        
Käibevarad        
Raha 883 944 859 878 1 012 339 848 124
Nõuded ja ettemaksed 378 175 466 949 296 462 404 787
Varud 446 680 367 292 325 728 385 246
Kokku käibevarad 1 708 799 1 694 119 1 634 529 1 638 157
Põhivarad        
Nõuded ja ettemaksed 42 48 25 25
Materiaalsed põhivarad 2 129 820 2 264 271 2 343 123 2 481 242
Immateriaalsed põhivarad 6 225 7 634 9 108 45 322
Kokku põhivarad 2 136 087 2 271 953 2 352 256 2 526 589
Kokku varad 3 844 886 3 966 072 3 986 785 4 164 746
Kohustised ja omakapital        
Kohustised        
Lühiajalised kohustised        
Võlad ja ettemaksed 113 447 214 152 87 346 246 788
Kokku lühiajalised kohustised 113 447 214 152 87 346 246 788
Kokku kohustised 113 447 214 152 87 346 246 788
Omakapital        
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 1 575 109 1 575 109 1 575 109
Ülekurss 617 517 617 517 617 517 617 517
Kohustuslik reservkapital 70 672 70 672 70 672 70 672
Muud reservid 11 416 8 809 8 809 1 804
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 501 323 1 501 323 1 703 869 1 703 869
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -44 598 -21 510 -76 537 -51 013
Kokku omakapital 3 731 439 3 751 920 3 899 439 3 917 958
Kokku kohustised ja omakapital 3 844 886 3 966 072 3 986 785 4 164 746

 


Kasumiaruanne

(eurodes)

  2019 2019
II poolaasta
2018 2018
II poolaasta
Müügitulu 2 097 789 1 049 220 2 176 363 1 084 259
Muud äritulud 27 074 19 466 15 740 9 777
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 54 543 45 200 4 886 -38 435
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 297 803 -673 097 -1 268 696 -594 136
Mitmesugused tegevuskulud -181 825 -96 503 -198 903 -99 473
Tööjõukulud -346 269 -182 923 -322 266 -165 894
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -370 257 -184 457 -452 156 -221 618
Muud ärikulud -107 -42 -99 -56
Ärikasum (kahjum) -16 855 -23 136 -45 131 -25 576
Intressitulud 96 48 96 52
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -16 759 -23 088 -45 035 -25 524
Tulumaks -27 839 0 -31 502 0
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -44 598 -23 088 -76 537 -25 524

   

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

  2019 2019
II poolaasta
2018 2018
II poolaasta
Rahavood äritegevusest        
Ärikasum (kahjum) -16 855 -23 136 -45 131 -25 576
Korrigeerimised        
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 370 257 184 457 452 156 221 618
Kasum (kahjum) põhivarade müügist -861 0 0 0
Muud korrigeerimised 2 606 2 606 7 805 7 805
Kokku korrigeerimised 372 002 187 063 459 961 229 423
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -81 730 88 780 -94 032 108 325
Varude muutus -118 121 -76 558 21 536 59 518
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 27 693 -97 527 2 291 -156 459
Makstud ettevõtte tulumaks -27 839 0 -31 502 0
Kokku rahavood äritegevusest 155 150 78 622 313 123 215 231
Rahavood investeerimistegevusest        
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -178 882 -54 604 -212 745 -51 068
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist 21 250 0 0 0
Laekumised sihtfinantseerimisest 0 0 313 580 0
Laekunud intressid 96 48 96 52
Muud laekumised investeerimistegevusest 0 0 3 800 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -157 536 -54 556 104 731 -51 016
Rahavood finantseerimistegevusest        
Makstud dividendid -126 009 0 -126 009 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -126 009 0 -126 009 0
Kokku rahavood -128 395 24 066 291 845 164 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 012 339 859 878 720 494 848 124
Raha ja raha ekvivalentide muutus -128 395 24 066 291 845 164 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 883 944 883 944 1 012 339 1 012 339

    

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2017 1 575 109 617 517 66 402 1 804 1 834 147 4 094 979
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -51 013 -51 013
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
Muutused reservides 0 0 4 270 0 -4 269 1
30.06.2018 1 575 109 617 517 70 672 1 804 1 652 856 3 917 958
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -25 524 -25 524
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 0 0
Muutused reservides 0 0 0 7 005 0 7 005
31.12.2018 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 627 332 3 899 439
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -21 510 -21 510
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
Muutused reservides 0 0 0 0 0 0
30.06.2019 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 479 813 3 751 920
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -23 088 -23 088
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 0 0
Muutused reservides 0 0 0 2 607 0 2 607
31.12.2019 1 575 109 617 517 70 672 11 416 1 456 725 3 731 439

 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald
         66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


2019_H2_et_eur.pdf