Avaldatud: 2020-02-11 07:00:00 CET
Coop Pank
Kvartaliaruanne

Coop Pank 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Coop Pank kasvatas 2019. aastal kolmandat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid 40%.

Coop Panga laenuportfell kasvas 2019. aastal 460 miljoni euroni, kasvades aastaga 131 miljoni euro võrra ehk 40%. Äriliinidest näitasid suurimat kasvu autoliising ja ärilaenud, kasvatades portfelli mahtu vastavalt 60% ja 50%. Kodulaenu portfell kasvas aastaga 29% ning tarbimis-finantseerimise portfell 25%. Panga laenude turuosa oli 2019. aasta lõpus 2,3%, tõustes aastaga 0,6 protsendipunkti võrra.

Laenuportfelli kvaliteet püsis kõrge. Tulevaste võimalike laenukahjumite katmiseks tehti 2019. aastal eraldisi sünkroonis laenuportfelli kasvuga ehk 39% enam kui 2018. aastal.

2019. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 507 miljoni euroni, kasvades aastaga 122 miljoni euro võrra ehk 32%. Tähtajalised hoiused kasvasid aastaga 34% ja nõudmiseni hoiused 26%. Panga finantseerimiskulu tõusis eelnevat arvesse võttes 0,8% tasemelt 1%. Panga hoiuste turuosa kasvas 2,2% pealt 2,6%.

Coop Panga kasum ulatus 2019. aastal 5,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 16%. Panga tulud kasvasid aastaga 20%. Suurima panuse tulude kasvu andsid netointressitulud, mis aastaga suurenesid 23% võrra. Teenustasude tulud kasvasid aastaga 3% võrra. Panga tegevuskulud kasvasid aastaga samuti 20% võrra. Suurimat mõju omas infotehnoloogia-kulude kasv, mis aasta varasemaga võrreldes tõusis 53% võrra ning  personalikulude kasv, mis tõusis 21% võrra.

Panga omakapitali tootlus oli 10% juures ning kulude ja tulude suhe püsis 69% tasemel.

IV kvartali tulemused
2019. aasta IV kvartal oli Coop Panga jaoks nii klientide arvu kui ka ärimahtude kasvu osas rekordiline. Klientide arv kasvas kvartaliga 7500 võrra, jõudes 63 800 kliendini, panga neto laenuportfell kasvas 42 miljoni euro võrra jõudes 460 miljoni euroni ning hoiuste maht kasvas 29 miljonit eurot, tõustes 507 miljoni euroni.

Pank teenis 2019. aasta neljandas kvartalis 1,58 miljonit eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:
„2019. aasta oli Coop Panga jaoks edukas, täitsime kõik endale püstitatud eesmärgid. Suutsime kolmandat tegutsemisaastat järjest suurendada tegevusmahte 40% ning samal ajal kasvatada  kasumit. Tulemused näitavad, et kolm aastat tagasi välja töötatud eristuv strateegia on osutunud edukaks.

Coop Panga klientide arvu kasv on aasta-aastalt kiirenenud. Panga klientide arv ulatus 2019. aasta lõpu seisuga 63 800 kliendini, kasvades aastaga 18 700 kliendi võrra ehk 41% (võrdluseks kasv 2018.a +9000 klienti ja 2017.a +4600 klienti). Eraklientide arv kasvas 2019. aastal 17 100 ja äriklientide arv 1600 kliendi võrra.

Möödunud aasta kõige olulisemad uuendused kliendi väärtuspakkumise osas tõid meie klientidele välkkiired pankadevahelised maksed, eraklientidele võimaluse teenida arvelduskonto jäägilt kuni 1% intressi aastas ning äriklientidele nõudmiseni hoiuselt kuni 0,25% intressi aastas.

Koostöös Eesti suurima jaekaubandusketiga Coop, hakkas Coop Pank möödunud aasta suvel pakkuma era- ja äriklientidele uuenduslikku sularaha sissemakse teenust Coopi kaupluste kassades. Panga kliendid saavad nüüd teha sularaha sisse- ja väljamakseid kokku rohkem kui 300 Coopi kaupluses üle Eesti. Novembris viisime Coop Panga deebetkaardi kliendid Coopi kliendiprogrammi kõige kõrgemale tasemele, mis annab neile panga deebetkaardiga makstes Coopi kauplustes kõige soodsamad hinnad ning ostudelt koguneb 10% rohkem boonuspunkte.

Sügisel alustasime Coopi kauplustes autoliisingu pakkumistega, kus klientidel on võimalik teha tutvust uute sõiduautode mudelitega ja tutvuda liisingutingimustega ning esitada kohe ka eeltäidetud liisingutaotlus.

2019. augustis asutasime Coop Kindlustusmaakleri, et pakkuda oma kodulaenu ja autoliisingu klientidele nende vajadustele kõige paremini vastavaid kindlustuslahendusi.

Coop Panga kasvustrateegia finantseerimiseks emiteeris pank 2019. aasta kevadel kahe miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju LHV Pensionifondidele. Juunis otsustasid panga omanikud suurendada panga aktsiakapitali nelja miljoni euro võrra. Möödunud aasta novembris toimunud Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumisega kaasas pank 31 miljonit eurot ning 10. detsembril noteeriti panga aktsiad Nasdaq Tallinna börsil.

Coop Pangal on 31.12.2019 seisuga 11 273 aktsionäri. Võrreldes panga aktsiate esmases avalikus pakkumises osalenud aktsionäride arvuga on lisandunud 421 aktsionäri.

Meie soov on olla klientidele lähedal, pakkuda uudseid ning teistest eristuvaid pangatooteid ja -teenuseid. Jätkame jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil põhineva eristuva strateegia elluviimist ja tegutseme selle nimel, et täita aktsionäridele antud lubadused aastateks 2020-2022.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2019 2019 IV kv 2018 2018
Neto intressitulu 5 819 20 689 4 983 16 779
Neto teenustasutulu 675 2 372 463 2 302
Muud tulud, neto 262 658 125 687
Netotulud kokku 6 756 23 719 5 571 19 768
Tööjõukulud -2 710 -9 880 -2 131 -8 177
Turunduskulud -317 -1 006 -268 -1 122
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -444 -1 501 -272 -982
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -550 -1 931 -459 -1 673
Muud tegevuskulud -614 -1 943 -463 -1 647
Tegevuskulud kokku -4 635 -16 261 -3 593 -13 601
Kasum enne laenude allahindluse kulu 2 121 7 458 1 978 6 167
Laenude allahindluse kulu -538 -1 931 -313 -1 392
Kasum/kahjum enne tulumaksu 1 583 5 527 1 665 4 775
Tulumaksu kulu 0 0 -22 -22
Aruandeperioodi puhaskasum 1 583 5 527 1 643 4 753
Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,02 0,09 0,03 0,08


Bilanss, tuhandetes eurodes   31.12.2019   31.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid   122 295   88 030
Võlainstrumendid   4 061   9 130
Laenud klientidele   460 460   328 723
Muud varad   24 486   20 395
Varad kokku   611 302   446 278
Klientide hoiused ja saadud laenud   506 531   385 118
Muud kohustised   8 356   6 971
Allutatud laenud   7 064   5 026
Kohustised kokku   521 951   397 115
Omakapital   89 351   49 163
Kohustised ja omakapital kokku   611 302   446 278

Coop Panga aruanded on saadaval aadressil: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 11. veebruaril 2020. kell 10.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://attendee.gotowebinar.com/register/2435602278496533004
Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 65 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

Manused


Vahearuanne_12k 2019_ET.pdf
Coop Pank 2019 esitlus_ET.pdf