Paskelbta: 2020-02-06 16:50:00 CET
LITGRID AB
Tarpinė informacija

„Litgrid“ 2019 m. 12 mėnesių neaudituotos sutrumpintos konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) skelbia 2019 metų sutrumpintas tarpines konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas.


LITGRID grupės pajamos 2019 metais augo 1,9 proc.

 „Litgrid“ grupės pajamos 2019 m. buvo 194,3 mln. eurų, lyginant su 2018 m., išaugo 1,9 proc. „Litgrid” pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2018 m., augo  4 proc. iki 69,3 mln. eurų ir sudarė 36 proc. visų Grupės pajamų, nors perduotos elektros energijos kiekis, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 2 proc. iki 10 277 mln. kWh. Pajamų didėjimą lėmė 6 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina.

Labiausiai augo pajamos už sistemines paslaugas, 20 proc. iki 70,7 mln. eurų. Augimą lėmė nuo 2019 m. sausio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatyta 16 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina.

Bendros Grupės sąnaudos per 2019 m. buvo 191,6 mln. eurų, arba 3,7 proc. didesnės lyginant su 2018 m. (neįskaitant 2018 m. Bendrovės ilgalaikio materialaus turto perkainojimo), iš jų sisteminių paslaugų sąnaudos išaugo 24 % iki 74,4 mln. eurų.

2019 m. EBITDA buvo 23,7 mln. eurų. Lyginant su 2018 m. EBITDA sumažėjo 8,7 mln. eurų arba 27 proc., EBITDA marža sumažėjo nuo 17 proc. iki 12,2 proc. EBITDA mažėjo dėl: 2019 m. grąžinto 3,9 mln. eurų didesnio praėjusių laikotarpių viršpelnio (pelno, viršijančio VERT nustatytą dydį), nei kad buvo grąžinta 2018 m.; 2,9 mln. eurų blogesnio  sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų balanso;  2,8 mln. eurų mažesnių pajamų iš naujų gamintojų prijungimo ir vartotojų įrenginių pakeitimo.

Grupės 2019 m. grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai siekė 24,7 mln. eurų, mokėjimai už ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą buvo 42,7 mln. eurų, gauta 14,9 mln. eurų dotacijų. Perkrovų įplaukos investicijų į ilgalaikį turtą finansavimui siekė 27,3 mln. eurų, panaudoti 3,8 mln. eurų.

Per 2019 m. perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ investicijos (atlikti darbai ir įsigytas turtas neatsižvelgiant į apmokėjimo terminus) siekė 45,8 mln. eurų, iš jų 67 proc. strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų įgyvendinimui ir 33 proc. perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.

2019 m lapkričio mėnesį „Litgrid“ užbaigė Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimo projektą. Tai pirmasis įgyvendintas projektas  iš Vyriausybės patvirtintų Lietuvos sinchronizacijos su Europos elektros tinklais strateginių projektų sąrašo.

2019 m.  Europos Komisija skyrė finansavimą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektams iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF). ES lėšomis bus finansuojama 75 proc. pirmojo etapo sinchronizacijos projektų vertės – tai didžiausia galima CEF parama energetinio saugumo projektams.  Pirmajame etape Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos bendra projektų vertė siekia - 432,5 mln. eurų, iš jų ES finansavimas sudarys 324 mln. eurų.

2019 m. pabaigoje Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatorių vadovai ir Europos Komisijos (EK) Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) atstovas pasirašė sutartį dėl 10 mln. eurų ES paramos jūrinės elektros jungties „Harmony Link“. Finansavimas skirtas sinchronizacijai svarbios jūrinės jungties su Lenkija trasos parinkimo studijai, jūros dugno tyrimams, jungties techninių specifikacijų parengimui bei teritorijų planavimo darbams.

 

Pridedama: 2019 m. sutrumpintos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos


Jurga Eivaitė, „Litgrid“ komunikacijos projektų vadovė

Mob. +370 613 19977

el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


LITGRID neaudituoti finansiniai rezultatai 2019 LT.pdf