Paskelbta: 2020-02-06 15:02:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2020 m. vasario 27 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Linas Agro Group“ akcininkams

PRANEŠIMAS
Vilnius, 2020 m. vasario 5 d.

Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group“, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas ir vieta
– 2020 m. vasario 27 d. 10.00 val., viešbutis „Smėlynė“, Konferencijų salė (Smėlynės g. 3, Panevėžys, Lietuva).
Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. vasario 20 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena – 2020 m. kovo 13 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Susirinkimo darbotvarkė. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo.
Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.
Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2020 m. vasario 5 d. priimtu nutarimu.
Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. vasario 27 d. 9.30 val.
Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. vasario 27 d. 9.55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat bus pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą autorizuoto vertėjo, kurio parašo tikrumas patvirtintas notaro. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, registruotu laišku arba įteikiant jį asmeniškai Bendrovei.

Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt, taip pat Bendrovės buveinėje darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 13.00–17.00 val.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, o balsavimo teisę suteikia – 158 169 426 akcijos. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 770 972 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.


Pagarbiai

Valdybos pirmininkas Darius Zubas


Priedai


LNA_Akciju_suteikimo_taisykles_projektas_Rules_for_Shares_Issue_draft.pdf
LNA sprendimo projektas NVAS.pdf
LNA_2020-02-27_NVAS_Bendrasis_balsavimo_biuletenis_EGM_General_Voting_Ballot.pdf