Paskelbta: 2020-01-31 15:01:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs ESO 2019 m. 12 mėnesių rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ar Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 metų 12 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys

 2019 m. 12 mėn.2018 m. 12 mėn.Pokytis
Pajamos 525,5 mln. eurų624 mln. eurų-15,8%
Koreguota EBITDA*189,02 mln. eurų169,1 mln. eurų11,8%

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2019 m. 12 mėnesių sudarė 525,5 mln. eurų ir buvo 15,8% mažesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 624 mln. eurų. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, 2019 m. metinės pajamos atitiko 2018 m. pajamų lygį, kai jos siekė 522,8 mln. eurų.

Teigiamos įtakos Bendrovės pajamoms, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, turėjo išaugusios naujų vartotojų prijungimo pajamos daugiausia dėl pajamų pripažinimo pokyčių, susijusių su 15-ojo TFAS (Tarptautinį finansinės apskaitos standartą) reikalavimų įgyvendinimu, neigiamos – sumažėjusios gamtinių dujų skirstymo pajamos dėl 8,4 proc. mažesnio paskirstyto gamtinių dujų kiekio bei 11 proc. mažesnės nustatytos gamtinių dujų skirstymo viršutinės kainos ribos.

Per 2019 m. 12 mėnesius ESO uždirbo 189,02 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 11,8% daugiau nei per tą patį 2018 m. laiką, kai šis rodiklis buvo 169,1 mln. eurų.

Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi Bendrovės veikla, auganti reguliacinio turto bazė ir didesnės naujų vartotojų prijungimo pajamos dėl tarptautinių finansinės apskaitos standartų pasikeitimo.

Šiuo metu vyksta Bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito darbai ir galutiniai audituoti rezultatai gali skirtis nuo pateiktų preliminarių.


*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616.