Avaldatud: 2020-01-31 13:49:03 CET
Mainor Ülemiste
Börsiteade

4. kvartali 2019 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

2019. aasta 4. kvartali põhisündmused

 

OKTOOBER

Ülemiste Citys pandi paika Eesti esimene nutikas ülekäigurada Öpiku maja kõrvale

Autode jaoks on nutikal ülekäigurajal 360-kraadine tavakaamera pluss lidar, loomulikult radar.  Lisaks õhukvaliteedi sensorid ja autode loendur ning infrapunaandur teeolude tuvastamiseks. Mainor Ülemiste AS aredusjuhi Ursel Velve sõnul on turvalisuse tagamine üks olulisemaid osasid linnaku arendamisel ning areng on väga kiire – pidevalt tuleb juurde inimesi ja teenuseid, uksed on avanud uus tervisemaja ja valmimas on esimesed kodud ja hariduskompleks.

 

 

NOVEMBER

Mainor Ülemiste poolt arendatava Ülemiste Tervisemaja I etapi avamine koos üle-eestilise meeste tervise kodanikualgatuse kampaaniaga "Pikema Sõpruse Päev"

Novembrikuu jooksul oodati "Pikema Sõpruse Päeva" raames üle Eesti oma tervist kontrollima erinevaid sõpruskondi, töökollektiive, treening- või muid hobigruppe ning klubisid ja teisi seltskondi kokku üle 10 000 mehe. Üheskoos meeste tervise projektiga toimus ka Mainor Ülemiste AS-le kuuluva Ülemiste Tervisemaja I etapi avamine. Hetkel on Tervisemaja avatud kahel korrusel ning siin töötavad perearstid, Medemis esteetilise dermatoloogia kliinik, Ülemiste City Silmakeskus, SYNLAB-i verevõtu kabinetid, diagnostika ja Benu apteek. Kevadel on lisandumas eriarste, töötervishoiu-, taastusravi- ja funktsionaaldiagnostika teenused ning nagu igale innovaatilisele keskkonnale omaselt on plaanis viimane korrus pühendada meditsiini tulevikule ehk meditsiinivaldkonna ja -tehnika alastele startup-ettevõtetele.

 

 

DETSEMBER

Mainor Ülemiste alustab Ülemiste Citys 453 parkimiskohaga uue viiekorruselise parkimismaja ehitamist

Aadressile Sepise 8 loodava parkimismaja ehituseks kulub ligi 3,5 miljonit eurot ja seda hakkab opereerima Mainor Ülemiste. Maja on projekteerinud Arhitektuuribüroo Pluss. Projekt valmib 2020. aasta oktoobriks.

 

Ülemiste Citys valmis suurim parkimismaja                                                               
Ülemiste Citys avati uus Suur-Sõjamäe tn. asuv parkimismaja, mis ühendatakse 2020. aasta kevadel valmiva 12-korruselise büroohoonega. Kuuekorruselises parkimismajas on kokku 12 600 m² pinda ning seal jagub kohti 529 autole. Ülemiste City kaasarendaja Technopolis Ülemiste AS investeerib büroohoone ja parkimismaja ehitusse ca 25 miljonit eurot.

  

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 31.12.2019

Üüritud pind                                184 129 m

Sh üüritud büroopind                  128 057 m2

Täituvus                                      96,0%

Büroopinna täituvus                    99,5%

 

 

4. kvartali finantsülevaade

4. kvartali 2019. aasta puhaskasum on 1 723 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 4. kvartali netokäive on 2 708 tuhat eurot; netokäive tõusis 2018. aasta  4. kvartaliga võrreldes 12,4%
  • 4. kvartali puhaskasum on 1 723 tuhat eurot, kasv 2018. a 4. kvartaliga võrreldes 3,5%

 

Kulud

  • 4. kvartali 2019. a opereerimiskulud on kasvanud 1 295 tuhandelt eurolt (4. kvartal 2018)             1 308 tuhandele eurole
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on 730 tuhat eurot, kasv võrreldes 2018. a 4. kvartaliga 0,8%  (724 tuhat eurot)

 

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 86 511 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 8 300 tuhat eurot

 

Juhatuse kinnitused

 

Kinnitame, et esitatud oktoober-detsember 2019. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate. Oktoober-detsember 2019. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

  

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 31.01.2020. a

  

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 4 kv 2018 1 kv 2019 2 kv 2019 3 kv 2019 4 kv 2019
Müügitulu   2 410 2 693 2 628 2 535 2 708
Müüdud teenuste kulu -756 -864 -743 -667 -671
Tegevuskulud   -539 -612 -544 -520 -637
Kulum   -11 -15 -14 -19 -24
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 1 191 1 253 760 1 057 1 068
Muud äritulud   25 1 1 0 0
Muud ärikulud   -7 -4 -3 -1 -3
Ärikasum*   2 313 2 452 2 085 2 385 2 441
Muud finantstulud 75 13 17 13 12
Intressikulud ja muud finantskulud -724 -501 -604 -485 -730
Tulumaks   0 -15 0 0 0
Puhaskasum*   1 664 1 949 1 498 1 913 1 723
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta
                       

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019  
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 153 160 162 235 258  
Kinnisvarainvesteeringud 122 630 124 176 129 631 133 220 136 835  
Muud 9 606 9 417 8 659 8 661 8 856  
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud   37 748 39 001 38 420 39 477 35 645 *
Nõuded ja ettemaksed 991 1 137 1 590 833 934  
Raha ja raha ekvivalendid 9 620 9 646 11 988 10 542 12 937  
VARAD KOKKU 180 748 183 537 190 450 192 968 195 465  
             
Omakapital            
Aktsiakapital 19 200 19 200 18 200 18 200 18 200  
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920  
Jaotamata kasum  78 919 80 869 80 966 82 879    84 602 *
OMAKAPITAL KOKKU 100 039 101 989 101 086 102 999 104 722  
             
Kohustused            
Laenukohustused 77 807 78 791 82 807 85 309 86 511  
Muud kohustused 749 765 765 1 014 994  
Võlad ja ettemaksed 2 153 1 992 5 792 3 646 3 238  
KOHUSTUSED KOKKU 80 709 81 548 89 364 89 969 90 743  
             
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 180 748 183 537 190 450 192 968 195 465  
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta        
                   

  

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

 Tuhandetes eurodes

  Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum Kokku
Saldo 31.12.2017 19 200 1 920 70 817 91 937
Välja kuulutatud dividendid     -1 232 -1 232
Aruandeperioodi koondkasum     9 334 9 334
Saldo 31.12.2018 19 200 1 920 78 919 100 039
Välja kuulutatud dividendid     0 0
Aruandeperioodi koondkasum     1 949 1 949
Saldo 31.03.2019 19 200 1 920 80 869 101 989
Väljamaksed aktsionäridele -1 000     -1 000
Välja kuulutatud dividendid     -1 400 -1 400
Aruandeperioodi koondkasum     1 497 1 497
Saldo 30.06.2019 18 200 1 920 80 966 101 086
Välja kuulutatud dividendid       0
Aruandeperioodi koondkasum     1 913 1 913
Saldo 30.09.2019 18 200 1 920 82 879 102 999
Välja kuulutatud dividendid       0
Aruandeperioodi koondkasum     1 723 1 723
Saldo 31.12.2019 18 200 1 920 84 602 104 722

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 4.kv 2018 1.kv 2019 2.kv 2019 3.kv 2019 4.kv 2019
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 664 1 949 1 498 1 913  1 723
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 11 15 14 19 24
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -1 191 -1 253 -760 -1 057 -1 068
  Finantstulud ja kulud 649 488 587 472 718
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -366 89 399     475 -456
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 044 -464 2 299 -1 627 -19
  Saadud dividendid ja saadud raha sidusettevõtte aktsiate eest 308 0 1 341 0 4 900
  Makstud intressid ja muud finantskulud -724 -501 -604 -485 -890
  Tulumaks 0 -15 0 0 0
Rahavood äritegevusest kokku  -693   308 4 704 -290  4 932
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -52 -7 -31 -69 -64
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -2 548 -1 544 -5 397 -3 588 -3 676
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 740 0 0
Ettevõtete soetamine -3 0 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -2 603 -1 551 -4 688 -3 657 -3 740
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 0 0 0 0 0
Saadud laenud 2 452 38 091  4 320 3 127 1 829
Saadud laenude tagasimaksed -335 -36 822 -594 -626 -626
Makstud dividendid 0 0 -1 400 0 0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 2 117 1 269 2 326 2 501 1 203
RAHAVOOD KOKKU -1 178 26  2 342 -1 446 2 395
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 798 9 620 9 646 11 988 10 542
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 178 26 2 342 -1 446 2 395
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 9 620 9 646    11 988 10 542 12 937

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


4.kv 2019 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf