Avaldatud: 2020-01-31 07:45:00 CET
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta neljanda kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu kahanes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,7% ja ulatus 16,12 miljoni euro tasemele. Alates 01. detsembrist 2019. aastal langesid põhitegevuspiirkonna eraisikute joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid keskmiselt 27% ning äriklientide tariifid 15%.

87,0% müügituludest moodustas veeteenuste müük, mis kahanes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 2,8% ehk 14.03 miljoni euroni. Põhitegevuspiirkonna era- ja äriklientide müügitulu langes seoses 1. detsembrist 2019. aastal kehtima hakanud uute tariifidega kokku 0,71 miljonit eurot, samal ajal kui ümberkaudsete piirkondade müügitulu kasvas 0,14 miljonit eurot. Põhitegevuspiirkonna eraisikute joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid langesid keskmiselt 27% ning äriklientide tariifid 15%. 

13,0% müügituludest moodustas ehitus- ja muude teenuste müük, mis kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 16,2% ehk 2,09 miljoni euroni.

Ettevõtte brutokasum suurenes neljandas kvartalis 4,7% ehk 0,40 miljonit eurot, ulatudes 7,98 miljoni euroni. Brutokasumi muutust mõjutasid põhitegevuspiirkonna madalamad joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad ja suurenenud elektrikulud ning madalamad hoolduse- ja remonditööde kulud.

Ärikasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 109,1% ehk 5,77 miljonit eurot, ulatudes 11,06 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu mõjutas 4,63 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus 2019. aasta neljandas kvartalis.

Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aasta neljandas kvartalis suurem kui 2018. aasta samal perioodil 118,5% ehk 5,94 miljonit eurot, ulatudes 10,95 miljoni eurot. Puhaskasumit mõjutasid täiendavalt 0,17 miljoni euro võrra madalamad neto finantskulud.

 

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljon EUR,

v.a suhtarvud
4. kvartalMuutus 2019/ 201812 kuudMuutus 2019/ 2018
201920182017201920182017
Müügitulu16,1216,2315,97-0,7%63,4262,7859,821,0%
Brutokasum7,988,388,79-4,7%33,9534,1934,09-0,7%
Brutokasumi marginaal %49,4951,6155,04-4,1%53,5354,4556,99-1,7%
Amortisatsioonieelne ärikasum12,726,82-8,7386,5%38,1832,7317,0416,7%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %78,8642,01-54,6287,7%60,2152,1328,4915,5%
Ärikasum11,065,29-10,22109,1%32,0826,9410,8719,1%
Ärikasum – põhitegevus10,825,07-10,40113,6%31,1926,2210,2518,9%
Ärikasumi marginaal %68,6132,61-64,00110,4%50,5742,9118,1617,9%
Kasum enne tulumaksustamist10,955,01-10,44118,5%31,3025,959,9220,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %67,9330,88-65,36120,0%49,3641,3316,5919,4%
Puhaskasum10,955,01-10,44118,5%27,7624,157,2214,9%
Puhaskasumi marginaal %67,9330,88-65,36120,0%43,7738,4712,0713,8%
Vara puhasrentaablus %4,212,03-4,64107,5%10,8310,103,277,2%
Kohustiste osatähtsus koguvarast % 56,05 58,85 62,43-4,8% 56,05 58,85 62,43-4,8%
Omakapitali puhasrentaablus %9,955,00-11,4799,1%25,4325,618,24-0,7%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja5,485,365,512,8%5,485,365,512,2%
Maksevõime kordaja5,445,335,462,4%5,445,335,462,1%
Investeeringud põhivarasse5,333,043,5875,2%16,0910,409,4754,8%
Dividendide väljamaksmise määr %na62,1199,72nana62,1199,72na

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

 

KOONDKASUMIARUANNEIV kvartalIV kvartal 12 kuud12 kuud
(tuhat EUR)20192018 20192018
      
Müügitulu16 12216 229 63 42362 780
Müüdud toodete/teenuste kulud-8 143-7 854 -29 470-28 594
BRUTOKASUM7 9798 375 33 95334 186
      
Turustuskulud-93-93 -390-386
Üldhalduskulud-1 281-1 330 -5 689-5 025
Muud äritulud/-kulud (-)4 457-1 660 4 201-1 836
ÄRIKASUM11 0625 292 32 07526 939
      
Intressitulud87 3821
Intressikulud-118-287 -809-1 010
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST10 9525 012 31 30425 950
      
Dividendide tulumaks00 -3 544-1 800
      
PERIOODI PUHASKASUM 10 9525 012 27 76024 150
PERIOODI KOONDKASUM10 9525 012 27 76024 150
      
Jaotatav kasum:     
A- aktsia omanikele10 9515 011 27 75924 149
B- aktsia omanikule0,600,60 0,600,60
      
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,550,25 1,391,21
Kasum  B aktsia kohta (eurodes)600600 600600

 

FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
(tuhat EUR)31.12.1931.12.18
   
VARAD  
KÄIBEVARA  
Raha ja raha ekvivalendid64 77561 769
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed7 2397 631
Varud504498
KÄIBEVARA KOKKU 72 51869 898
   
PÕHIVARA  
Materiaalne põhivara189 627179 185
Immateriaalne põhivara710665
PÕHIVARA KOKKU190 337179 850
VARAD KOKKU262 855249 748
   
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL  
LÜHIAJALISED KOHUSTISED  
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa352191
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6313 632
Võlad hankijatele ja muud võlad6 7186 047
Tuletisinstrumendid221207
Ettemaksed2 3232 955
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU13 24513 032
   
PIKAAJALISED KOHUSTISED  
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt31 07022 745
Rendikohustised964624
Laenukohustised87 59291 295
Tuletisinstrumendid0173
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks14 44219 068
Muud võlad1846
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU134 086133 951
KOHUSTISED KOKKU 147 331146 983
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital12 00012 000
Ülekurss24 73424 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278
Jaotamata kasum77 51264 753
OMAKAPITAL KOKKU 115 524102 765
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU262 855249 748
   
   
   
   
RAHAVOOGUDE ARUANNE12 kuud12 kuud
(tuhat EUR)20192018
   
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD  
Ärikasum32 07526 939
Korrigeerimine kulumiga6 1095 790
Korrigeerimine  rajamistuludega-389-295
Muud mitterahalised korrigeerimised-4 6241 526
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest138-115
Äritegevusega seotud käibevara muutus39154
Äritegevusega seotud kohustiste muutus318393
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU34 01834 292
   
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
Põhivara soetamine-10 441-10 736
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud3 0103 716
Põhivara müügitulu24160
Saadud intressid3617
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-7 371-6 843
   
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-1 056-1 394
Tasutud rendimaksed-404-258
Võetud  laenud37 5000
Tasutud laenud-41 1360
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt-14 965-7 201
Tasutud dividendid-360
Tulumaks dividendidelt-3 544-1 800
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-23 641-10 653
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS3 00616 796
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES61 76944 973
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS64 77561 769

 

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

Manus


Q4 2019 Final report EST.pdf