Avaldatud: 2020-01-22 15:53:11 CET
Tallinna Vesi
Börsiteade

AS Tallinna Vesi tootmistulemused 2019. aastal

Tallinna Vee 2019. aasta tootmistulemused olid väga head. Ettevõte säilitas kõrge veeteenuse taseme ja pakkus tõhusat reoveeteenust.

Püsivalt kvaliteetne joogivesi

Tallinna joogivee kvaliteet püsib stabiilselt kõrge ja aasta jooksul tarbijate kraanist võetud veeproovid olid 99% vastavad kõigile nõuetele. Kuigi tulemus on püsivalt väga hea, on tulemus pisut madalam kui 2018. aastal, sest kasutama hakati senisest tundlikumat analüüsimeetodit. Analüüside tulemusel on Tallinna Vesi teostanud veevõrgus mitmeid arendustöid ja tõhustanud veelgi olemasolevat hooldusrežiimi, et tagada vee püsivalt kõrge kvaliteet.

Joogivee ainsaks sanitaarseks garantiiks veevõrgus on viimase puhastusetapi järel veele lisatav jääkkloor. Lähtuvalt uuenenud joogiveemäärusest võib jääkkloori sisaldus jaamast väljuvas joogivees olla kuni 1 mg/l. Veevõrgus kloor hajub. Kloori lisamine joogiveele on üle maailma levinud praktika, mis aitab tagada vee kvaliteeti läbi aasta. Tallinna Vesi on mõõtnud kloori taset üle veevõrgu ja suurendanud vähesel määral veele lisatava kloori taset veepuhastusjaamas, et tagada kloori tõhusus kogu 1000-kilomeetrise veevõrgu ulatuses.  Veidi suurem kloori doos on tekitanud mõne piirkonna klientides mõningaid küsimusi, ent kloori tase püsib väga madal ja kraanivee joomine on täiesti ohutu. Samal ajal on rõõmustav, et hoolimata ülalmainitust, näitavad meie kliendirahulolu-uuringud, et kraanivee joojate hulk on võrreldes eelmiste aastatega kasvanud ja kraanivesi pakub pudeliveele keskkonnasõbralikku ja oluliselt soodsamat alternatiivi.

Usaldusväärne teenus

Stabiilsest ja katkematust teenusest annavad tunnistust ka madal veekadu ja keskmine veekatkestuse kestvus. 2019. aastal oli veekatkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta vaid 2 tundi ja 59 minutit, mis on veelgi parem tulemus kui 2018. aastal, mil keskmine katkestuse kestvus oli 3 tundi ja 16 minutit. Meie laiaulatuslik vee- ja kanalisatsioonivõrk ei ole kunagi täielikult kaitstud katkestuste eest, mis tulenevad sageli kolmandate osapoolte tegevusest. Anname endast aga parima, et meie kliendid oleksid remonttöödest võimalikult vähe häiritud. Väärtustame vett kui olulisimat loodusressurssi ja pingutame selle nimel, et seda asjatult raisku ei läheks. Lekete tase meie veevõrgus oli 2019. aastal rekordmadal – 12,97% (2018-13,7%).

Eelmisel aastal oli Tallinna Veel üksikuid juhtumeid kui veeühendust ei ole pärast remonttöid olnud võimalik avada täpselt klientidele lubatud ajaks. Mõned neist katkestustest mõjutasid paraku üsna suurt hulka kliente, mistõttu oli lubaduste rikkumisi 2019. aastal rohkem kui eelnenud aastal. Samas ei ole sellised olukorrad tegelikult sagenenud, ent peame oluliseks analüüsida ja teadvustada, millist mõju oma tegevusega klientidele omame. Lubaduste rikkumise korral maksame klientidele alati omal algatusel vabatahtlikku kompensatsiooni.

Jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus.

Hoiame keskkonda

Võrreldes 2018. aastaga vähenes 2019. aastal oluliselt kanalisatsiooniprobleemide hulk. Ummistuste arv reoveevõrgus langes võrreldes eelmise aastaga 603lt 532ni. Samas kanalisatsioonitorustike purunemiste arv, mis võib tuleneda näiteks torudesse sattunud olmeprügist, on kahe aasta võrdluses mõnevõrra suurenenud. Kuna jäätmete sattumine kanalisatsiooni võib kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, panustab Tallinna Vesi elanikkonna teadlikkuse parandamisesse reovee teemadel, korraldades reoveepuhastusjaamas ekskursioone, avatud uste päevi ja kajastades teemat pidevalt meedias.

2019. aastal vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest. Saadud info võimaldab meil veelgi tõhustada puhastusprotsessi ja tõsta heitvee kvaliteeti.

Neljandas kvartalis sõlmis Tallinna Vesi väga olulise hankelepingu Paljassaare reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi osaliseks rekonstrueerimiseks. Tegu on ettevõtte jaoks viimase kümnendi mahukaima investeeringuga, mille kogumaksumus on 7,6 miljonit eurot. Investeeringu eesmärk on kaasajastada vanu tootmisseadmeid ja tagada täiendavalt puhastusprotsessi efektiivsust.

2019. AASTA TOOTMISTULEMUSED  
TegevusnäitajaÜhik2019 12 kuud2018 12 kuud2019 4. kvartal2018 4. kvartal 
Joogivesi      
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele%99.04%99.9%99.0%100.0% 
Veekadu jaotusvõrgus%12.97%13.7%14.3%13.1% 
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundidesh2.993.273.243.45 
Reovesi      
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arvArv532603135160 
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arvArv103882123 
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele%100%100%100%100% 
Klienditeenindus      
Kaebuste arvArv1671584443 
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemalArv50825814853 
Kliendikontaktide arv veesurve teemalArv47843913591 
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohtaArv1,0471,043298284 
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul%100.0%100.0%100.0%100.0% 
Lubaduste mittetäitmise arvArv1413370 
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust%96.2%95.2%94.6%91.3% 

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee