Paskelbta: 2020-01-10 16:42:09 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl informacijos apie Lietuvos bankui pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą dėl bendrovės akcijų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė informuoja, kad patronuojanti UAB „Ignitis grupė“, pasikonsultavusi su Lietuvos banku, viešina informaciją apie Lietuvos bankui pateiktą AB „Ignitis gamyba“ oficialaus siūlymo cirkuliarą. Pažymėtina, kad minimas cirkuliaras ir, atitinkamai – jame nurodytos kainos, dar nėra patvirtinti Lietuvos banko.

Lietuvos bankui pateiktame AB „Ignitis gamyba“ akcijų oficialaus siūlymo cirkuliare nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjo „Ignitis grupė“ mokama kaina už vieną AB „Ignitis gamyba“ akciją yra 0,640 EUR. Ši kaina susideda iš 6 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos (t. y. nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai)) vidutinio svertinio akcijų rinkos kainos vidurkio, kuris yra 0,550 EUR, ir 0,090 EUR dydžio priedo, mokamo atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinus oficialų siūlymą ketinama inicijuoti privalomo AB „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimo procesą, ir siekiant sklandaus oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Cirkuliare taip pat nurodyta, kad jeigu 2020 m. AB „Ignitis gamyba“ visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimti sprendimai išmokėti AB „Ignitis gamyba“ akcininkams dividendus už 2019 metus, nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjas – „Ignitis grupė“ sumokės papildomą priedą (premiją) akcininkams, kurie oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas oficialaus siūlymo teikėjui – „Ignitis grupė“. Šis papildomas priedas (premija) bus sumokėtas kaip visos kainos, mokamos  „Ignitis grupė“ už superkamas akcijas, dalis. Šio papildomo priedo (premijos) dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir  oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupė“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs AB „Ignitis gamyba“ akcininku teisių apskaitos dieną. Kartu pažymėtina, kad šis UAB „Ignitis grupė“ įsipareigojimas dėl papildomo priedo (premijos) mokėjimo yra sąlyginis ir jokiu būdu nėra nei pažadas, nei įsipareigojimas siūlyti ar priimti sprendimą mokėti dividendus AB „Ignitis gamyba“ akcininkams už 2019 m. Taip pat tai nereiškia, kad AB „Ignitis gamyba“ valdybos jau yra priėmusios sprendimus siūlyti mokėti bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus. Bendrovės sprendimai siūlyti mokėti arba nemokėti dividendus akcininkams bus priimti vadovaujantis galiojančia įmonių grupės įmonių dividendų politika ir kitų teisės aktų reikalavimais bei atlikus Bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų auditą.

Oficialaus siūlymo cirkuliaro kainos su bendrovės prekybos duomenimis palyginimas pateiktas šio pranešimo prieduose.

Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu dėl bendrovės delistingavimo proceso vyksta teisminiai procesai. AB „Ignitis gamyba“ 2020 m. sausio 7 d. apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2019 m. gruodžio 4 d. bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimas.


Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Priedas


AB IGNITIS GAMYBA prekybos akcijomis duomenys.pdf