Paskelbta: 2019-12-18 18:20:21 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB 1 dalies žaliosios obligacijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje nuo 2019 m. gruodžio 20 d.; pasirašyti dokumentai dėl turto įkeitimo obligacijų savininkų naudai

2019 m. gruodžio 18 d. AB Nasdaq Vilnius valdyba priėmė sprendimą įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje (AB Nasdaq Vilnius skolos VP sąraše) visus 20 000 vnt. AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) žaliųjų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 000 EUR, išleistų pagal 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą bazinį prospektą, taip pat pagal galutines 1 dalies obligacijų sąlygas (toliau – Galutinės sąlygos) (atitinkami Bendrovės valdybos sprendimai priimti 2019 m. lapkričio 22 ir 25 d., taip pat 2019 m. gruodžio 5 d., toliau – Obligacijos).

Be to, 2019 m. gruodžio 18 d. Bendrovė su Obligacijų savininkų patikėtiniu UAB „Audifina“ pasirašė visus reikiamus dokumentus, sukuriančius prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių paketą (žemės hipoteką) Obligacijų savininkų naudai, kaip tai numatyta Galutinėse sąlygose.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340