Publicēts: 2019-12-16 15:24:39 CET
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Latvenergo" piesaista finansējumu no Ziemeļu Investīciju bankas

AS "Latvenergo" ir piesaistījusi aizņēmumu no Ziemeļu Investīciju bankas par summu 100 milj. EUR ar 15 gadu atmaksas termiņu.

Riga, 2019-12-16 15:24 CET -- Latvenergo koncerna stabilie finanšu rezultāti un investīciju pakāpes kredītreitings (Baa2, stabils) sniedz iespēju piesaistīt finansējumu uz izdevīgiem aizdevuma noteikumiem. AS "Latvenergo" sadarbojas ar Ziemeļu Investīciju banku jau vairāk kā 15 gadus un augstu novērtē bankas izrādīto uzticību, piedāvājot ilgtermiņa finansējumu koncerna investīciju programmai un turpinot savstarpēji izdevīgu sadarbību. Piesaistītie līdzekļi tiks ieguldīti tīklu modernizācijā, nodrošinot augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Pēdējo gadu mērķtiecīgās investīcijas tīkla efektivitātē ir sniegušas labumu visai sabiedrībai, ļaujot samazināt elektroenerģijas tarifus no 2020. gada.

AS "Latvenergo" aizņemtā kapitāla piesaisti veic regulāri, lai savlaicīgi nodrošinātu kapitālieguldījumu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus. Iepriekšējā aizdevuma piesaiste notika 2018.gada decembrī komercbanku aizdevumu veidā 240 milj. EUR apmērā, bet kopš 2012.gada AS "Latvenergo" veic obligāciju emisijas. Līdz šim AS "Latvenergo", emitējot obligācijas, ir piesaistījusi 205 milj. EUR, tajā skaitā zaļās obligācijas 100 milj. EUR apmērā.

Latvenergo koncerns finansējumu ir piesaistījis no komercbankām, ārvalstu investīciju bankām un obligāciju emisijas veidā tādā veidā mērķtiecīgi diversificējot finansējuma piesaistes avotus, nodrošinot izdevīgus finansējuma nosacījumus un ļaujot veiksmīgi realizēt koncerna stratēģiju. Latvenergo koncerna kapitālieguldījumi tuvākajos trijos gados tiek plānoti vidēji 150 milj. EUR gadā, un to realizāciju koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla.

Papildu informācija:

Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.