Paskelbta: 2019-12-05 16:42:33 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB obligacijų 1 dalies pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų galutinių sąlygų paskelbimas pagal obligacijų programos siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius bazinį prospektą

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.


AUGA group, AB (toliau – Bendrovė), remdamasi pasaulinio pagrindinio platintojo AS LHV Pank rekomendacijomis ir potencialių institucinių investuotojų prašymais, nusprendė pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti galutines obligacijų 1 dalies (toliau – Obligacijos), kurios siūlomos ir bus įtraukiamos į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius Baltijos skolos VP sąraše, sąlygas pagal Bendrovės iki 60 000 000 EUR vertės obligacijų programos (toliau – Programa) siūlymo ir jų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Baltijos skolos VP sąraše bazinį prospektą (toliau – Prospektas), kurį Lietuvos bankas patvirtino ir informavo apie tai Estijos finansų priežiūros instituciją 2019 m. lapkričio 25 d. (toliau – Galutinės sąlygos, žr. prisegamą dokumentą su priedais).

Pagrindiniai pradinių Galutinių sąlygų, kurias Bendrovė paskelbė 2019 m. lapkričio 27 d. pakeitimai yra tokie:

(i) pratęsti Obligacijų pasirašymo terminą iki 2019 m. gruodžio 12 d. (vietoj 2019 m. gruodžio 6 d., kaip numatyta pradinėse Galutinėse sąlygose), dėl ko atitinkamai keičiamos ir kitos su Obligacijomis susijusios datos (t. y. numatoma Obligacijų emisijos diena keičiama į 2019 m. gruodžio 17 d., palūkanų mokėjimo dienos keičiamos į kiekvienų metų gruodžio 17 d. iki 2024 metų, o Obligacijų išpirkimo diena keičiama į 2024 m. gruodžio 17 d.);

(ii) atsižvelgiant į tai, kad kai kurie investuotojai į Obligacijas gali investuoti reikšmingas sumas (3 000 000 EUR), numatyta galimybė tokiems investuotojams nustatyti galimai kitokią Obligacijų emisijos kainą (t. y. jei investuojama suma yra iki 3 000 000 EUR, nustatoma 1 000 EUR emisijos kaina, tuo tarpu jei investuojama suma siekia bent 3 000 000 EUR, Emitentas, pasitaręs su pasauliniu pagrindiniu platintoju, gali nustatyti emisijos kainą, kuri būtų mažesnė nei 1 000 EUR, atsižvelgdamas į tokių investuotojų pateiktus pasirašymo pavedimus. Dėl tikslios emisijos kainos tokios kategorijos investuotojams spręs Bendrovės valdyba, apie tai bus paskelbta skelbiant apie galutinį Obligacijų paskirstymą).

Visos kitos esminės sąlygos, susijusios su Obligacijų siūlymu, lieka nepakitusios ir tokios pačios, kaip pateikta Bendrovės 2019 m. lapkričio 26 d. paskelbtame Prospekte ir pradinėse Galutinėse sąlygose, kurios buvo skelbtos 2019 m. lapkričio 27 d. (kurios yra taip pat pakartotos šiuo pranešimu skelbiamose pakeistose ir nauja redakcija išdėstytose Galutinėse sąlygose).

Atsižvelgiant į tai, kad buvo pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Bendrovės 2019 m. lapkričio 27 d. skelbtos Obligacijų 1 dalies pradinės Galutinės sąlygos, Bendrovė taip pat informuoja, kad Obligacijų siūlymo metu iki pridedamų pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų Galutinių sąlygų paskelbimo dienos investuotojų pateikti pasirašymo pavedimai ir atlikti mokėjimai lieka galioti, jei kiekvienas atskiras investuotojas jų neatsiima per 2 (dvi) darbo dienas nuo pridedamų pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų Galutinių sąlygų paskelbimo, kaip numatyta Reglamente 2017/1129. Ši atsiėmimo teisė suteikiama tik tiems investuotojams, kurie jau sutiko pirkti ir pasirašyti Obligacijas iki pridedamų pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų Galutinių sąlygų paskelbimo. Jei Investuotojai norėtų pasinaudoti savo pirmiau nurodyta atsiėmimo teise, jie gali kreiptis į tarpininkus, per kuriuos pateikė pasirašymo pavedimus.

Tikslios Obligacijų pasirašymo, jų apmokėjimo ir paskirstymo sąlygos ir kita informacija, susijusi su Obligacijomis yra numatyta Prospekte ir pridedamose pakeistose ir nauja redakcija išdėstytose Galutinėse sąlygose.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Bet koks vertybinių popierių siūlymas vykdomas remiantis informacija, pateikiama Prospekte. Vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Bendrovės vertybinių popierių siūlymą bei jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, yra Prospektas, kuris paskelbus su atitinkamos Obligacijų Dalies Galutinėmis sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais galės būti gaunami iš Bendrovės interneto svetainės (www.auga.lt), taip pat jie bus paskelbti www.crib.lt, www.nasdaqbaltic.com, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl. Papildomai, išimtinai informaciniais tikslais, Prospektas, Galutinės atitinkamos Dalies Obligacijų sąlygos ir kiti susiję dokumentai bus paskelbti Pasaulinio siūlymo organizatoriaus AS LHV Pank interneto svetainėje (www.lhv.ee).

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktinų obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Bendrovės obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.

Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės Obligacijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje ir Estijos Respublikoje pagal Reglamentą 2017/1129.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Finansų direktorius:
Martynas Repečka
+370 5 233 5340

Priedas


Final Terms Tranche 1 with annexes prospectus summary translations, valuation summary, Cicero opinion.pdf