Avaldatud: 2019-12-03 06:30:00 CET
Inbank
Börsiteade

AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

BÖRSITEADE
3.12.2019
Inbank AS

 

AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS Inbank  (registrikood 12001988, registreeritud aadress Niine tn 11, Tallinn 10414, Eesti; edaspidi Inbank) kuulutab käesolevaga välja Inbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise.

"Teeme järjekordse emissiooni Nasdaqi Balti võlakirjade turule, et laiendada Inbanki investorbaasi ja tuua Eesti turule atraktiivne investeerimisvõimalus. Emissioonist saadavaid vahendeid kasutame Inbanki kasvu toetamiseks ning laienemiseks välisturgudel," lausus Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

Inbank pakub avalikult 6500 allutatud võlakirja „Inbanki allutatud võlakiri 19.12.2029“ nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 19.12.2029. Inbankil on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 1,5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 1500 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 8000 ning pakkumise maht suureneda kuni 8 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 2.12.2019 registreeritud põhiprospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Inbanki ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel, koos võimalike täiendavate lisadega (edaspidi Prospekt). 

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Inbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või pankroti väljakuulutamise korral kuuluvad võlakirjadest tulenevad nõuded täitmisele vastavalt võlakirjade tingimustele ja need rahuldatakse pärast kõigi õigustatud allutamata nõuete rahuldamist kohalduva seadusega kooskõlas. 

Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD-s ISIN koodi EE3300001544 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava

03.12.2019 kell 10.00
Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus

13.12.2019 kell 16.00
Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp

17.12.2019 või sellele lähedane kuupäev
Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine

19.12.2019
Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele

20.12.2019 või sellele lähedane kuupäev
Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas

Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril esitada märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorraldus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Väärtpaberikonto omanik: Investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:Inbanki allutatud võlakiri 19.12.2029
ISIN kood:EE3300001544
Väärtpaberite arv: Investori poolt märgitud Võlakirjade nominaalväärtus (Võlakirjade arv korrutatuna Pakkumishinnaga)
Hind (võlakirja kohta):1000 eurot
Tehingu summa:Investori poolt märgitud Võlakirjade arv korrutatuna Pakkumishinnaga
Vastaspool:AS Inbank
Vastaspoole väärtpaberikonto:99102014361
Vastaspoole kontohaldur:AS LHV Pank
Tehingupäev (trade date):Kuupäev, millal märkimiskorraldus investori poolt esitati
Tehingu väärtuspäev:19.12.2019
Tehingu tüüp:“ost”
Arvelduse tüüp:„väärtpaberiülekanne makse vastu“


Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Inbank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse „Inbanki allutatud võlakiri 19.12.2029“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 20.12.2019 või selle lähedane kuupäev. Inbank  teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, kuid ei saa tagada Inbanki allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

Prospekt koos eestikeelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Inbanki veebilehel aadressil www.inbank.ee/emissioon ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Inbanki allutatud võlakirjade tingimused on elektroonilises vormis kättesaadavad aadressil www.inbank.ee/emissioon

Enne Inbanki allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade,  pakkumise lõplike tingimustega ning investorpresentatsiooniga tervikuna.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1750 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo: 

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
+372 5565 5500

Manused


Inbank_Bond_Prospectus_Summary_In_Estonian_2019.pdf
Annual_Report_2018_EST.pdf
Annual_Report_2017_EST.pdf
Inbank_Bond_Terms_and_Conditions_2019.pdf
Inbank_Bond_Investor_Presentation_2019_EST.pdf
Inbank_Bond_Prospectus_2019.pdf
Interim_Report_2019_9m_EST.pdf