Avaldatud: 2019-12-02 11:00:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Coop Pank aktsiaselts aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused


Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; Pank) teatab aktsiate esmase avaliku pakkumise lõpuleviimisest (Pakkumine).

Pakkumine algas 18. novembril 2019 kell 10:00 ning lõppes 29. novembril 2019 kell 15:30. Pakkumise raames pakkus Pank kuni 32 180 155 nimiväärtuseta lihtaktsiat (Uued Aktsiad) ning Panga teatud aktsionärid pakkusid kuni 8 065 700 olemasolevat Panga nimiväärtuseta lihtaktsiat (Olemasolevad Aktsiad; koos Uute Aktsiatega Pakkumise Aktsiad). Pakkumise Aktsiate koguarv võis Pakkumise Korraldaja AS-i LHV Pank poolt ülejaotamise optsiooni kasutamise tulemusena suureneda kuni 6 036 878 Olemasoleva Aktsia võrra 46 282 733 Pakkumise Aktsiani.

Pakkumises osales kokku 10 879 investorit, kes märkisid kokku 32 989 362 Pakkumise Aktsiat. Jaeinvestorite märkimine ületas ootusi, kuid institutsionaalsete investorite märkimine jäi oodatust tagasihoidlikumaks.

Pank koos AS-iga LHV Pank (Pakkumise Korraldaja) otsustas määrata Pakkumishinnaks 1,15 eurot Pakkumise Aktsia kohta, mis on pakkumise hinnavahemiku alampiir. Pakkumishind on ühesugune nii jaepakkumises kui ka institutsionaalses pakkumises.

Pank koos Pakkumise Korraldajaga otsustas, et kõik märkijad saavad aktsiaid soovitud koguses ning investoritele jaotatakse kokku 32 989 362 Pakkumise Aktsiat (sh 2 462 699 ülejaotuse aktsiat), mis moodustab 71 protsenti esialgu planeeritud pakkumise mahust. Selle tulemusena kujunes Pakkumise kogumahuks koos ülejaotamise optsiooniga 37 937 766 eurot.  

Vastavalt Panga nõukogu poolt kinnitatud allokatsioonile jaotatakse Pakkumise raames 27 236 321 Uut Aktsiat ning 5 753 041 Olemasolevat Aktsiat (sh ülejaotuse aktsiad), mis moodustavad vastavalt 82,6% ja 17,4% jaotatud Pakkumise Aktsiate kogumahust. Institutsionaalse pakkumise raames jaotatakse kokku 5 753 041 Olemasolevat Aktsiat, millest 2 462 699 moodustavad ülejaotuse optsiooni aktsiaid, ning ülejäänud Pakkumise Aktsiad jaotatakse jaepakkumise raames. Olemasolevad Aktsiad (sh ülejaotuse aktsiad) müüakse pakkumisse müüvate aktsionäride AS Inbank, Luciano Orsero ning Roberto de Silvestri poolt, Andres Sonn otsustas loobuda pakkumise raames aktsiate müügist.

Panga poolt Pakkumise raames teenitav brutotulu on ligikaudu 31,3 miljonit eurot. Pärast Panga aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti Väärtpaberiregistris on Panga aktsiakapital 60 960 316,9 eurot ning see koosneb 89 456 166 aktsiast.

Pakkumise raames jaotatud Pakkumise Aktsiad annavad aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2019 alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.

Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 4. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Panga aktsiate esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinn börsi Balti Põhinimekirjas on planeeritud 9. detsember 2019.

Seoses pakkumisega on Pank ja müüvad aktsionärid andnud AS-ile LHV Pank kui stabilisatsiooni korraldajale õiguse stabilisatsiooni eesmärgil omandada Nasdaq Tallinna börsilt kuni 2 462 699 aktsiat, stabiliseerimaks aktsiate börsihinda kooskõlas kohalduva õigusega. AS LHV Pank võib (kuid ei pruugi) teha stabiliseerimistehinguid Nasdaq Tallinna börsil või turuväliselt igal ajal 30 kalendripäeva (kaasa arvatud) jooksul alates Panga aktsiatega kauplemise algusest Nasdaq Tallinna börsil.

Kerli Lõhmus
finantsjuht
Tel: +372 56 800 425
e-mail: 
kerli.lohmus@cooppank.ee

www.cooppank.ee

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Pangal on 58 300 aktiivset igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust ja ligikaudu 600 000 püsiklienti.

 

TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, JAAPANIS VÕI ÜHESKI MUUS JURIDSIKTSIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK