Avaldatud: 2019-11-30 17:40:00 CET
PRFoods
Kvartaliaruanne

PRF: AS-i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS- i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali müügikäive oli 19,3 miljonit eurot  ning puhaskasum 0,57 miljonit eurot, mis kasvas ligi neli korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. EBITDA kasvas 31% 1,47 miljoni euroni.

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Hea meel on tõdeda, et käesoleva finantsaasta esimese kvartali (2019. aasta 3. kvartal) põhjal võime öelda, et eelmisel majandusaastal Grupis alustatud ümberkorraldused on andnud positiivseid tulemusi.

Aruandeperioodi iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad. Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal tasemel. 2019. aasta 3. kvartali müügikäive oli 19,33 miljonit eurot (3. kv 2018: 19,39 miljonit eurot).

Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 1,47 miljonit eurot, kasvades 31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev kasum summas 0,85  miljonit eurot. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 0,73 miljonit eurot (3. kv 2018: 1,06 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,57 miljonit eurot, mis on pea neli korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi puhaskasumist (3. kv 2018: 0,14 miljonit eurot).

Grupi tootmis- ja müügiettevõtted (Heimon Kala, John Ross Jr, Coln Valley Smokery, Trio Trading, Vettel) parandasid oluliselt oma äritulemust võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga; sh ületades planeeritut kokku ca 0,3 miljoni euro võrra. Äritegevuse EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga oli tingitud Rootsi kalakasvatuse üksuse (Överumans Fisk) madalamast tulemusest seoses kala turuhinna langusega, mille taastumist viimase kolme aasta madalaimalt tasemelt on juba märgata.

Kalakasvatuse osas oleme lootusrikkad, et saame juba 2020. aastal täiendavaid kasvatusmahte. Jätkame selleks vajalike ettevalmistuste tegemist, mille tulemusel saaksime suurendada oma Eesti kalakasvandustest tulevat kvaliteetset toorainet.

PRFoodsi fookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamisel, mis kajastub 3. kvartali 2019. aasta äritegevuse positiivses rahavoos summas 1,3 miljonit eurot võrreldes 0,1 miljoni euroga eelmise aasta samas perioodis. Ettevõtte netovõlgnevus oli 19,9 miljonit eurot seisuga 30.09.2019 (30.09.2018: 21,9 miljonit eurot), mis aasta lõpus väheneb investeerimislaenude tagasimaksete ning jõulumüükidest tuleneva kõrgema rahasaldo võrra. Grupi käibekapital oli seisuga 30.09.2019 negatiivne 3,0 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,1 miljonit eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena.

Jätkame Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamist ning sünergiate loomist, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul kui ka eksportturgudel. Soome tütarettevõtete äriline liitmine üheks ettevõtteks edeneb plaanipäraselt ja Trio Trading Oy ja Heimon Kala Oy liidetakse üheks ettevõtteks, mis jätkab Heimon Kala Oy nime all. Eestis oleme lansseerinud Soome-Eesti ühisbrändi – Heimon Kala ning ajaloos esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud forelliga edukalt kohalikule jaeturule.

Eesti kalatööstust tabanud listeeria puhangu taustal võime kinnitada, et PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt. Suurimat rolli mängib siin meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust kuni toote tehasest väljastamiseni.

John Ross Jr´i uuendatud brändi lansseerimine algas kvartali lõpus ning eeldame järgnevates kvartalites käibe märkimisväärset kasvu Suurbritannia turul.

Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp kaasanud tugevdatud juhtkonna oma ala professionaalidest. Meie kollektiiv on teinud tulemusrikast tööd ettevõtte arendamisel ja kasumlikkuse parandamisel. PRFoodsi bilanss, tootmis- ja kliendibaas on tugev ning vaatame ootusrikkalt tuleviku poole.

Suurte muutuste läbiviimine on alati keeruline ettevõtte töötajatele ning ma olen väga tänulik, et meie kollektiiv on entusiastlikult kaasa tulnud muudatustega ja andnud endast parima.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR3kv 20192kv 20191kv 20194kv 20183kv 20182kv 20181kv 2018
Müügitulu19,321,518,126,719,422,122,7
Brutokasum2,62,12,14,73,01,82,4
EBITDA äritegevusest0,70,30,22,41,1-0,20,7
EBITDA1,50,3-0,50,81,10,30,6
EBIT1,0-0,3-1,00,20,6-0,20,1
EBT0,8-0,4-1,20,00,4-0,5-0,2
Puhaskasum (-kahjum)0,6-0,6-1,20,20,1-1,1-0,2
Brutomarginaal13,4%9,8%11,7%17,7%15,2%7,9%10,6%
Äritegevuse EBITDA marginaal3,8%1,4%1,1%9,1%5,4%-1,1%3,1%
EBITDA marginaal7,6%1,4%-2,5%2,9%5,8%1,2%2,5%
EBIT marginaal5,0%-1,2%-5,6%0,9%3,0%-1,1%0,2%
EBT marginaal3,9%-2,0%-6,5%0,1%1,8%-2,3%-0,9%
Puhaskasumi marginaal2,9%-3,0%-6,6%0,8%0,7%-5,1%-1,0%
Tegevuskulude suhtarv13,4%11,7%14,1%11,2%13,5%12,0%10,5%

BILANSS

mln EUR30.09.2019 30.06.201931.03.201931.12.201830.09.201830.06.201831.03.2018
Netovõlgnevus19,920,518,720,021,918,116,7
Omakapital22,821,923,324,224,123,324,3
Käibekapital-3,0-3,1-1,61,02,02,84,6
Varad62,462,563,565,564,565,566,4
Likviidsuskordaja0,9x0,9x0,9x1,0x1,1x1,1x1,2x
Omakapitali suhtarv36,5%35,0%36,7%37,0%37,4%35,6%36,6%
Finantsvõimendus46,6%48,3%44,5%45,2%47,6%43,7%40,7%
Võlakordaja0,6x0,7x0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x
Netovõlg / EBITDA5,4x5,1x5,4x5,1x3,8x3,1x2,6x
Omakapitali tootlus-4,5%-6,5%-8,2%-4,0%0,1%0,2%8,6%
Varade tootlus-1,6%-2,3%-3,0%-1,5%0,0%0,1%4,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes30.09.201930.09.201830.06.2019
VARAD   
Raha ja ekvivalendid2 3272 7882 583
Nõuded ja ettemaksed3 9414 2195 300
Varud11 03511 78211 980
Bioloogilised varad7 0477 8254 924
Käibevara kokku24 35026 61424 787
    
Edasilükkunud tulumaksuvara582641
Pikaajalised finantsinvesteeringud202134202
Materiaalne põhivara14 53614 52814 535
Immateriaalne vara23 26123 19522 969
Põhivara kokku38 05737 88337 747
VARAD KOKKU62 40764 49762 534
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Võlakohustused13 46713 24213 502
Võlad ja ettemaksed13 79611 17914 105
Sihtfinantseerimine126242234
Lühiajalised kohustused kokku27 38924 66327 841
    
Võlakohustused8 74511 4809 540
Võlad ja ettemaksed190519190
Edasilükkunud tulumaksukohustus2 1922 4262 010
Sihtfinantseerimine1 1401 3061 087
Pikaajalised kohustused kokku12 26715 73112 827
KOHUSTUSED KOKKU39 65640 39440 668
    
Aktsiakapital7 7377 7377 737
Ülekurss14 00714 00714 007
Oma aktsiad-390-390-390
Kohustuslik reservkapital514851
Realiseerimata kursivahed3031-214
Jaotamata kasum (-kahjum)6362 00466
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa22 07123 43721 257
Väikeaktsionäridele kuuluv osa680666609
OMAKAPITAL KOKKU22 75124 10321 866
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU62 40764 49762 534

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes3kv 20193kv 201812k 2018/201912k 2017/2018
Müügitulud19 32919 39385 72794 871
Müüdud kaupade kulu-16 747-16 437-73 830-81 694
Brutokasum2 5822 95611 89713 177
     
Tegevuskulud-2 598-2 623-10 702-10 007
  Turundus- ja müügikulud-1 792-1 843-7 499-7 125
  Üldhalduskulud-806-780-3 203-2 882
Muud äritulud/-kulud12816783-162
Bioloogiliste varade ümberhindlus84673-1 744-674
Ärikasum (-kahjum)958573-4662 334
  Finantstulud/-kulud-203-222-776-936
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)755351-1 2421 398
  Tulumaks-185-209-230-399
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)570142-1 472999
     
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa51399-1 4581 001
Väikeaktsionäridele kuuluv osa5743-14-2
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku570142-1 472999
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Valuutakursi vahed31524-221-410
Kokku koondkasum (-kahjum)885166-1 693589
     
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa828123-1 679591
Väikeaktsionäridele kuuluv osa5743-14-2
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku885166-1 693589
     
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,020,00-0,040,02
     
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,020,00-0,040,02

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee 

Manus


PRF_3k2019_2020.pdf