Avaldatud: 2019-11-29 16:05:47 CET
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2019. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2019 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21,33 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2019 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019. aasta esimese 9 kuu puhaskahjum -23 162 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00515 eurot.

Seisuga 30.09.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 769 471 eurot. Ühingu omakapital oli 1 765 887 eurot, mis moodustas 99,80% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.09.201931.12.2018
Raha122 45973 296
Nõuded ja ettemaksud5383 192
Käibevara kokku122 99776 488
Kinnisvarainvesteeringud1 646 4741 721 474
Põhivara kokku1 646 4741 721 474
AKTIVA KOKKU1 769 4711 797 962
Võlad ja ettemaksed3 5848 913
Lühiajalised kohustused kokku 3 5848 913
Kohustused kokku3 5848 913
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-1 046 731-1 023 569
Omakapital kokku   1 765 8871 789 049
PASSIVA KOKKU1 769 4711 797 962

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2019 9 kuud2018 9 kuud
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-9 466-6 648
Brutokahjum-9 466-6 648
Üldhalduskulud-13 701-11 173
Ärikahjum-23 167-17 821
Neto finantstulu (-kulu)51
PERIOODI PUHASKAHJUM-23 162-17 820
PERIOODI KOONDKAHJUM-23 162-17 820

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200

Manus


2019 III kv vahearuanne EST.pdf