Paskelbta: 2019-11-29 08:17:17 CET
AUGA group, AB
Tarpinė informacija

„AUGA group“, AB tarpinė informacija už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d.

Per 2019 m. pirmus devynis mėnesius AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) pardavimo pajamos siekė 47,05 mln. Eur ir buvo 12% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 42,16 mln. Eur.

Grupės 2019 m. trijų ketvirčių bendrasis pelnas sudarė 8,00 mln. Eur ir buvo 6,24 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2018 m. trijų ketvirčių bendrasis pelnas – 1,76 mln. Eur).

Per 2019 m. pirmuosius devynis mėnesius Grupė patyrė 1,28 mln. Eur grynojo nuostolio palyginus su 4,88 mln. Eur nuostolių metais prieš tai. Būtina pažymėti, kad tiek šių metų rezultatams, tiek praėjusių metų atitinkamo laikotarpio rezultatams reikšmingą įtaką turėjo įvairūs vienkartiniai veiksniai bei apskaitos politikos pokyčiai, apie kuriuos plačiau galima paskaityti pateikiamų tarpinių ataskaitų vadovybės komentare. Eliminavus minėtus efektus, Grupė per 2019 m. tris ketvirčius būtų patyrusi 0,63 mln. Eur grynųjų nuostolių palyginus su 6,16 mln. Eur grynaisiais nuostoliais tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grupės 2019 m. devynių mėnesių EBITDA rodiklis siekė 12,4 mln. Eur, o eliminavus 16 TFAS įtaką - 7,86 mln. Eur. Palyginimui, Grupės EBITDA rodiklis už 2018 m. devynių mėnesių laikotarpį buvo 1,74 mln. Eur.

„Trečiajį ketvirtį buvo nuimta didžioji dalis grupės auginamų kultūrų derliaus. Augalininkystės segmento rezultatai šiais metais buvo ženkliai geresni nei praėjusiais, kas lėmė ir geresnius bendrus Grupės rezultatus, nors ir šiais metais oro sąlygos buvo nepalankios. Kasmet tobulėjame, sukaupiame vis daugiau patirties, geriau paruošiame dirvą, todėl tikime, kad ateityje, esant normaliems orams, Grupės finansiniai rezultatai atskleis visą turimą potencialą.“, - sako Kęstutis Juščius, AUGA group, AB generalinis direktorius.

Pagrindiniai finansiniai rezultatai 2019 m. 9 mėn.2018 m. 9 mėn.Pokytis, %
Pajamos47 05442 16412%
Bendrasis pelnas (nuostolis)8 0001 756356%
Grynasis pelnas (nuostolis) (eliminavus 16 TFAS įtaką)(782)(4 878)-
Grynasis pelnas (neeliminavus 16 TFAS įtakos)(1 279)(4 878)-
EBITDA (eliminavus 16 TFAS įtaką)7 8571 740352%
EBITDA (neeliminavus 16 TFAS įtakos)12 434duomenų nėra-

Augalininkystės segmentas

Augalininkystės segmento 2019 m. trečiojo ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 16,45 mln. Eur palyginus su 15,59 mln. Eur atitinkamu laikotarpiu 2018 metais (padidėjo 6%).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. rugsėjo 30 d.) didžiosios dalies grūdinių kultūrų derlius jau buvo nuimtas, išskyrus cukrinius runkelius, soją, kukurūzus ir daržoves. 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo apskaitytas 3,88 mln. Eur biologinio turto tikrosios vertės ir žemės ūkio produktų pirminio pripažinimo tikrosios vertės pasikeitimo pelnas finansinėse ataskaitose. Palyginimui, 2018 m. rugsėjo 30 d. Grupė apskaitė 3,80 mln. Eur žemės ūkio produktų pirminio pripažinimo tikrosios vertės pasikeitimo nuostolių. Atitinkamai, 2018/2019 metų sezono derliaus rezultatas yra reikšmingai geresnis, palyginus su praėjusiu sezonu.

Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2019 m. per pirmus devynis mėnesius sudarė 8,49 mln. Eur, palyginus su 1,81 mln. Eur ankstesniais metais.

Oro sąlygos 2019 m. rudenį buvo palankios rudeniniam žemės dirbimui ir sėjai 2019/2020 sezonui. Dėl šios priežasties, žieminių kultūrų sėja ir žemės parengimo darbai buvo baigti laiku. Žieminių kultūrų pasėlių būklė finansinių ataskaitų paskelbimo metu yra gera. Palankios sąlygos rudenį taip pat leido atlikti reikiamus žemės darbus ir tinkamai paruošti žemę 2020 m. pavasario sėjai. Grupė yra tinkamai pasiruošusi 2019/2020 sezonui ir optimistiškai vertina kitų metų derliaus potencialą.

Grybininkystės segmentas

Grybininkystės segmento 2019 m. devynių mėnesių pajamos siekė 21,14 mln. Eur, ir buvo 2,11 mln. Eur arba apie 11% didesnės lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m., kai jos sudarė 19,04 mln. Eur.

Grybų pardavimo pajamų augimas 2019 m. susijęs su vidutinės pardavimo kainos didėjimu. Šviežių grybų rinkos poreikių patenkinimas yra Grupės prioritetas dėl geresnių kainų bei siekio išlaikyti tvirtus santykius su klientais. Šviežių grybų kainos yra didesnės nei parduodamų perdirbėjams, todėl šviežių grybų dalies padidėjimas turėjo teigiamą įtaką vidutinių kainų augimui.

Bendrasis grybininkystės segmento pelnas per pirmus deynis 2019 m. mėnesius buvo nežymiai mažesnis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., atitinkamai 1,51 mln. Eur ir 1,82 mln. Eur.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento 2019 m. trijų ketvirčių pardavimo pajamos siekė 7,63 mln. Eur ir buvo apie 17% didesnės nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu.

Bendras parduoto pieno kiekis per devynis 2019 metų mėnesius siekė 18,60 tūkst. tonų palyginus su 16,93 tūkst. tonų 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu (10% padidėjimas). Vidutinė pieno kaina per 2019 m. tris ketvirčius siekė 380 Eur už toną ir buvo 9% didesnė lygiant su atitinkamu laikotarpiu pernai, kai ji buvo 347 Eur už toną.

Ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalis per 2019 m. tris ketvirčius sudarė apie 69% ir buvo reikšmingai didesnė nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, kai ji sudarė 37%. Be to, ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno kiekis padidėjo nuo 6,20 tūkst. tonų per 2018 m. tris ketvirčius iki 12,91 tūkst. tonų per 2019 m. tris ketvirčius (108% augimas).

Šiuo metu Grupė sertifikuoja savo ekologinio pieno gamybos procesą pagal Kinijos ekologinio žemės ūkio reikalavimus. Sertifikavimas apima visą gamybos grandinę nuo galvijų fermų iki pieno perdirbėjų. Šis sertifikatas praplės galimybes parduoti pieną ekologinės produkcijos kainomis. Sertifikavimo procedūra užsitęsė ilgiau nei planuota, tačiau planuojama sertifikavimą baigti per 2020 m. pirmąjį ketvirtį.

Bendrasis pienininkystės segmento nuostolis siekė 2,00 mln. Eur už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d. (1,94 mln. Eur bendrasis nuostolis patirtas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.).

Galutiniam vartojimui skirtų produktų pakuotėse segmentas

Galutiniam vartojimui skirtų produktų pakuotėse segmento pardavimo pajamos per 2019 m. devynis mėnesius sudarė 1,83 mln. Eur palyginus su 1,01 mln. Eur metais anksčiau.

Grupė trečiąjį ketvirtį užbaigė sandorį su Costco Wholesale USA ir pradėjo tiekti produkciją į JAV rinką. Toliau tęsiamos derybos su kitais JAV ir kitų šalių prekybos tinklais. Planuojama, jog šios derybos sėkmingai bus užbaigtos 2020 m. pirmąjį ketvirtį.

Konservuoti produktai, ypač vartojimui paruoštos ekologiškos sriubos, ir toliau išlieka pagrindiniu šio segmento eksporto produktu. Siekiama plėsti eksportuojamos produkcijos asortimentą, todėl šiuo metu aktyviai deramasi dėl pieno produkcijos eksporto į artimuosius rytus.

Bendrasis galutiniam vartojimui skirtų produktų pakuotėse segmento pelnas sudarė 0,01 tūkst. Eur per 2019 m. tris ketvirčius, tuo tarpu 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu šio segmento pelnas siekė 0,06 mln. Eur.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: www.auga.lt/investuotojams/

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

 

Priedai


Konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėn 2019.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas 2019 9 men AUGA group.pdf
Finansiniu rezultatu prezentacija 2019 9 men AUGA group.pdf