Publicēts: 2019-11-29 08:04:21 CET
Latvenergo
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Latvenergo koncerna nerevidētie 2019. gada deviņu mēnešu rezultāti

Šodien, 29. novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019. gada deviņiem mēnešiem. Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir par 7,6 milj. eiro lielāki un sasniedz 649,7 milj. eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 68,7 milj. eiro un sasniedz 201,0 milj. eiro. Rezultātus galvenokārt ietekmēja par 37 % jeb par 803 GWh mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Pārskata periodā Latvenergo koncerns ar Elektrum zīmolu uzsāka darbu elektromobilitātes nozarē.

Rīga, 2019-11-29 08:04 CET -- 2019. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns atbilstoši darbības stratēģijai turpinājis sekmīgi darboties jaunos tirgos un intensīvi piedāvājis arvien jaunus pakalpojumus ar Elektrum zīmolu. 29. augustā darbu uzsāka pirmās publiski pieejamās Elektrum elektrotransporta ātrās un vidējās uzlādes vietas, un līdz septembra beigām ir veiktas aptuveni 250 uzlādes. Elektrum elektrotransporta uzlādes vietās ir pielietojams Latvijā jauns norēķinu veids - par izmantotajām kilovatstundām (kWh), nevis par pavadīto laiku. Tas ir ērtāks un precīzāks veids, lai klients varētu novērtēt akumulatora uzlādes apjomu.

Īpaši sekmīgi audzis Elektrum Solārais noslēgto līgumu skaits (pārskata perioda beigās – aptuveni 230), ar būtisku pieaugumu Lietuvas tirgū, tādējādi pozicionējot saules paneļu pakalpojumu kā sekmīgu eksporta produktu. Kopš atklāšanas maijā ir sasniegts ievērojams internetveikala apmeklējumu skaits - vairāk nekā 250 tūkst. skatījumu. Elektrumveikals.lv sortiments veidots, nodrošinot produktus efektīvai un ērtai elektroenerģijas lietošanai - LED spuldzes, elektriskie skrejriteņi, Viedās mājas produkti u.c.

Dabasgāzes biznesa klientu skaitu Baltijā pārskata perioda beigās veido 729 uzņēmumi, savukārt Latvijas mājsaimniecību segmentā klientu portfeli veido 3,8 tūkstoši klientu. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir pieaudzis vairāk nekā 2,5 reizes, un tas ir 193 GWh. Kopējais koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms pārskata periodā sasniedz 5326 GWh, kas ir par 11 % vairāk nekā 2018. gada attiecīgajā periodā.

2019. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns ir saražojis 3 565 GWh elektroenerģijas un 1 216 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 37 % un ir 1 367 GWh. Daugavas HES izstrādi ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušā gadā – šogad tā vidēji bija tikai 357 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija 594 m3/s. Savukārt AS "Latvenergo" termoelektrostacijas, kuru nozīme Baltijas valstu mērogā ir vēl vairāk kāpusi līdz ar būtisku degslānekļa staciju elektroenerģijas izstrādes samazinājumu Igaunijā, šī gada deviņos mēnešos ir saražojušas 2 159 GWh elektroenerģijas, kas ir par 17 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Modernizētās AS "Latvenergo" TEC spēj nodrošināt dabai draudzīgāko elektroenerģijas izstrādi no fosilajiem energoresursiem, vienlaikus ražošanas apjomus efektīvi pielāgojot tirgus situācijai un ierobežojot cenu pieauguma risku situācijās, kad alternatīvās elektroenerģijas piegādes ir dārgākas. Saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 21 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušā gadā, ko ietekmēja konkurence un siltāki laikapstākļi apkures sezonā.

Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 4 868 GWh elektroenerģijas. Ārpus Latvijas kopējais klientu skaits sasniedz vairāk nekā 35 tūkstošus, kuriem pārdotas 1 745 GWh elektroenerģijas. Katra trešā elektroenerģijas kilovatstunda ir pārdota ārpus Latvijas, pozicionējot Latvenergo kā vienu no lielākajiem elektroenerģijas uzņēmumiem Baltijā.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019. gada deviņos mēnešos ir par 7,6 milj. eiro lielāki nekā attiecīgajā periodā pērn un sasniedz 649,7 milj. eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 25 % un sasniedz 201,0 milj. eiro, bet koncerna peļņa ir 62,0 milj. eiro (pērn – 82,6 milj. eiro). Rezultātus galvenokārt ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES un peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītā AS "Latvenergo" TEC jaudas maksājumu kompensācija.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019. gada deviņos mēnešos ir palicis pagājušā gada līmenī un sasniedz 158,9 milj. eiro. 82 % no kopējām investīcijām ieguldīti tīklu modernizācijā, lai nodrošinātu augstāku pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus, pārskata periodā ir ieguldīti 13,8 milj. eiro, bet kopumā līdz 2022. gadam paredzēts investēt vairāk nekā 200 milj. eiro. Septembrī tika pabeigts Kurzemes loka projekts, un kopējās tā izbūves izmaksas bija nepilni 230 milj. eiro, no kuriem aptuveni pusi sedza Eiropas Komisijas līdzfinansējums. Līdz 2020. gada beigām paredzēta Trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izbūve, kurā investīcijas sasniegs nepilnus 100 milj. eiro.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  šā gada 27. novembrī ir apstiprinājusi sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas nākamajiem 5 gadiem,  sākot ar 2020. gada 1. janvāri. Saskaņā ar izmaiņām vidējais sadales sistēmas pakalpojumu tarifs samazināsies par 5,5 %. Zemāku sadales tarifu noteikšanu nodrošina AS "Sadales tīkls" veiktā vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana, personāla, transportlīdzekļu un bāzu skaita samazināšana.

Latvenergo koncerna 2019. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2020. gada 28. februārī.

    

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Darbības rādītāji

    9 mēn. 2019 9 mēn. 2018
Pārdotā elektroenerģija GWh   6 855 7 476
Mazumtirdzniecība* GWh   4 868 5 029
Vairumtirdzniecība** GWh   1 987 2 447
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   193 74
Elektrostaciju izstrāde GWh   3 565 4 052
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 216 1 545
Darbinieku skaits     3 474 3 521
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

                                                                                                                      EUR'000

    9 mēn. 2019 9 mēn. 2018
Ieņēmumi   649,7 642,0
EBITDA1)   201,0 269,7
Peļņa   62,0 82,6
Aktīvi   3 786,1 3 820,3
Pašu kapitāls   2 232,5 2 324,4
Aizņēmumi   839,7 801,1
Neto aizņēmumi2)   755,4 708,9
Investīcijas   158,9 158,5

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās mīnus nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā starpperiodu saīsinātā pārskata sadaļā "Formulas".

 

Finanšu koeficienti*

    9 mēn. 2019 9 mēn. 2018
EBITDA rentabilitāte3)   29 % 58 %
Neto aizņēmumi / EBITDA4)   2,9 1,3
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls5)   34 % 30 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   1,5 % 7,3 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)7)   2,4 % 11,7 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE)8)   2,7 % 5,3 %

3) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi

4) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi pārskata perioda sākumā + neto aizņēmumi pārskata perioda beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

5) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2)

7) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2)

8) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2))

* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā starpperiodu saīsinātajā pārskatā sadaļā "Formulas".

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

EUR'000

  01/01-30/09/2019 01/01-30/09/2018
     
Ieņēmumi 649 654 642 007
Pārējie ieņēmumi 22 808 84 603
Izlietotās izejvielas un materiāli (361 675) (339 076)
Personāla izmaksas (76 768) (81 047)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (33 000) (36 803)
EBITDA 201 019 269 684
Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (126 115) (181 406)
Saimnieciskās darbības peļņa 74 904 88 278
Finanšu ieņēmumi 885 884
Finanšu izmaksas (7 056) (6 394)
Peļņa pirms nodokļa 68 733 82 768
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (6 703) (134)
Pārskata perioda peļņa 62 030 82 634
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 60 626 81 260
  - mazākuma daļu 1 404 1 374

*  Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

EUR'000

    30/09/2019 31/12/2018  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     3 348 307 3 316 172
Tiesības lietot aktīvus     6 851                     –
Ieguldījuma īpašumi     314 467
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 40
Pārējie finanšu ieguldījumi     16 898 16 935
Citi ilgtermiņa debitori     9 492 30 920
Ilgtermiņa aktīvi kopā     3 381 902 3 364 534
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     106 406 71 975
Parādi no līgumiem ar klientiem     98 989 117 955
Citi īstermiņa debitori     106 107 84 830
Avansa maksājums par uzņēmumu ienākuma nodokli     157 11 619
Nākamo periodu izmaksas     1 872 2 598
Atvasinātie finanšu instrumenti     6 320 15 853
Nauda un naudas ekvivalenti     84 304 129 455
Apgrozāmie līdzekļi kopā     404 155 434 285
AKTĪVU KOPSUMMA     3 786 057 3 798 819
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     834 883 834 791
Rezerves     1 105 028 1 125 466
Nesadalītā peļņa     284 962 351 350
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 224 873 2 311 607
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa     7 583 8 458
Pašu kapitāls kopā     2 232 456 2 320 065
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     644 733 700 028
Ilgtermiņa nomas saistības     5 665                     –
Uzkrājumi     18 807 20 178
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     7 102 12 297
Atvasinātie finanšu instrumenti     9 563 3 923
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     141 669 143 494
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     311 790 303 519
Ilgtermiņa kreditori kopā     1 139 329 1 183 439
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     194 967 114 315
Īstermiņa nomas saistības     1 224                     –
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     174 316 135 008
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     3 2
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     13 520 13 271
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     26 730 26 438
Atvasinātie finanšu instrumenti     3 512 6 281
Īstermiņa kreditori kopā     414 272 295 315
Kreditori kopā     1 553 601 1 478 754
PASĪVU KOPSUMMA     3 786 057 3 798 819
               

*  Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

 


02_Latvenergo_Interim_2019_9M_prezentacija_LAT.pdf
01_Latvenergo_Interim_2019_9M_LAT.pdf