Publicēts: 2019-11-28 14:26:16 CET
VEF
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2019.gada 09.mēnešiem

AS VEF nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 09 mēnešiem.  

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 847 399 EUR, un tas ir par

12.70  % mazāks   nekā iepriekšējā pārskata periodā. 

Sabiedrība pabeidza 2019.gada 09 mēnešu   laika periodu ar nerevidētu 

peļņu 108 403 EUR apmērā.   

Papildus informācija :  

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,  

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv  

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2019.gada 09.mēnešiem.

 

 


AS VEF finansu parskats 2019.09.pdf