Paskelbta: 2019-11-27 16:21:48 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB obligacijų 1 dalies galutinių sąlygų paskelbimas pagal obligacijų programos siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius bazinį prospektą

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) patvirtino galutines obligacijų 1 dalies, kurios bus siūlomos ir įtraukiamos į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius Baltijos skolos VP sąraše, sąlygas (toliau – Galutinės sąlygos, žr. prisegamą dokumentą su priedais) pagal Bendrovės iki 60 000 000 EUR vertės obligacijų programos (toliau – Programa) siūlymo ir jų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Baltijos skolos VP sąraše bazinį prospektą (toliau – Prospektas), kurį Lietuvos bankas patvirtino ir informavo apie tai Estijos finansų priežiūros instituciją 2019 m. lapkričio 25 d. (daugiau informacijos apie Prospektą pateikiama Bendrovės 2019 m. lapkričio 26 d. pranešime).

Pagal Galutines sąlygas Bendrovė gali išleisti 1 dalies obligacijas (toliau – Obligacijos) iki bendros 20 000 000 EUR sumos. Metinės Obligacijų palūkanos bus 6%, vienos Obligacijos nominali vertė ir emisijos kaina 1 000 EUR, išpirkimo data 2024 m. gruodžio 11 d.

Obligacijos (taip pat ir kitos obligacijos, kurios bus išleistos pagal Programą, jei būtų) bus žaliosios, kadangi Bendrovės prašymu, CICERO Shades of Green išleido antrąją nuomonę (pridedama kaip priedas prie Galutinių sąlygų), nustatančią, kad Obligacijos atitinka žaliųjų obligacijų apibrėžimą pagal Tarptautinės kapitalo rinkos asociacijos žaliųjų obligacijų principus (angl. International Capital Market Association Green Bond Principles). 1 dalies Obligacijos taip pat bus užtikrintos pirmos eilės grupės bendrovių turima ir/arba apdirbama žemės ūkio paskirties žemės hipoteka, taip pat užtikrinant, kad iki Obligacijų išpirkimo hipotekos padengimo rodiklis būtų ne mažesnis nei 100% (įkeičiamo turto pradinių vertinimo ataskaitų santraukos ir įkeičiamo turto sąrašai pridedami kaip priedas prie Galutinių sąlygų).  

Obligacijų pasirašymo laikotarpis dėl Obligacijų įsigijimo yra nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2019 m. gruodžio 6 d. (iki 15:30 Vilniaus laiku). Kadangi Obligacijų 1 dalies siūlymas bus vykdomas naudojantis AB Nasdaq Vilnius techninėmis priemonėmis, pasirašymo pavedimai gali būti teikiami per bet kurias finansų įstaigas, kurios yra AB Nasdaq Vilnius nariai. Visas ir aktualus šių finansų įstaigų sąrašas pateikiamas šiuo adresu: https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/members. Planuojama Obligacijų išleidimo data 2019 m. gruodžio 11 d. arba apie šią datą.

Tikslios Obligacijų pasirašymo, jų apmokėjimo ir paskirstymo sąlygos ir kita informacija, susijusi su Obligacijomis yra numatyta Prospekte ir Galutinėse sąlygose.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Bet koks vertybinių popierių siūlymas vykdomas remiantis informacija, pateikiama Prospekte. Vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Bendrovės vertybinių popierių siūlymą bei jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, yra Prospektas, kuris paskelbus su atitinkamos Obligacijų Dalies Galutinėmis sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais galės būti gaunami iš Bendrovės interneto svetainės (www.auga.lt), taip pat jie bus paskelbti www.crib.lt, www.nasdaqbaltic.com, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl. Papildomai, išimtinai informaciniais tikslais, Prospektas, Galutinės atitinkamos Dalies Obligacijų sąlygos ir kiti susiję dokumentai bus paskelbti Pasaulinio siūlymo organizatoriaus AS LHV Pank interneto svetainėje (www.lhv.ee).

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktinų obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Bendrovės obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.

Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės Obligacijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje ir Estijos Respublikoje pagal Reglamentą 2017/1129.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Finansų direktorius:
Martynas Repečka
+370 5 233 5340


 

Priedas


Final Terms Tranche 1 with annexes prospectus summary translations valuation summary Cicero opinion.pdf