Publicēts: 2019-11-27 11:43:54 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2019.gada 27.novembrī, pieņemtie lēmumi

Riga, 2019-11-27 11:43 CET --  

 

A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

  1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2018./2019. finanšu gada darbības rezultātiem.
     
  2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2018./2019. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu.
     
  3. Segt AS „SAF Tehnika” 2018./2019. finanšu gada zaudējumus 321 119 (trīs simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņpadsmit eiro) eiro apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2 417 365 (divi miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci eiro) eiro apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.
     
  4. Par sabiedrības revidentu 2019./2020. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2019./2020. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

 

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, valdes locekle
         +371 67 046 840
         Zane.Jozepa@saftehnika.com