Paskelbta: 2019-11-26 15:31:13 CET
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2019 metų 1-9 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Per devynis 2019 m. mėnesius įmonių grupė (toliau - Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“ bei SIA „Grigeo Recycling“, pasiekė 106,3 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 1,7 mln. EUR mažiau nei per 2018 m. devynis mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 11,5 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, tai yra 0,2 mln. EUR mažiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2018 m. devyniais mėnesiais sumažėjo 1,9 mln. EUR ir siekė 20,1 mln. EUR.

Įvertinusi devynių mėnesių rezultatus, kuriuos nemaža dalimi lėmė žaliavos gofruotojo kartono gamybai rinkos kainų mažėjimas bei nepakankami, gamybos kiekių apriboti  pardavimai, Grupė tikslina 2019 metų pardavimų prognozes ir tikisi pasiekti 12 mln. EUR mažesnę, tai yra 142,0 mln. EUR konsoliduotą pardavimų apyvartą.

Per devynis 2019 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau - Bendrovė) pardavimai siekė 49,3 mln. EUR ir tai yra 12,2 mln. EUR mažiau nei per 2018 m. devynis mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 16,8 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą,  o EBITDA rodiklis pasiekė 7,8 mln. EUR ir, palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 0,7 mln. EUR.

Bendrovės veiklos rodiklių pokyčius lėmė gofruotojo kartono verslo perkėlimas į dukterinę įmonę UAB „Grigeo Packaging“ (detalesnė informacija atskleista 2019-01-03 pranešime apie esminį įvykį) bei gauti dividendai iš investicinės veiklos.

Bendrovė tikslina 2019 metų pelno prieš apmokestinimą prognozes ir planuoja uždirbti septynis kartus  daugiau, tai yra 17,0 mln. EUR pelno prieš mokesčius.

Kitos Grupės ir Bendrovės skelbtos prognozės nekeičiamos.

Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2019 m. 1-9  mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai


GRI2019yIIIq interim report LT.pdf
GRI2019yIIIq atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf