Avaldatud: 2019-11-26 12:15:02 CET
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

Correction: UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Järgneb parandus ettevõtte 26. novembril kell 12:36 edastatud börsiteatele UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne. Ettevõtte lisas valed aruanded avalikustatud börsiteatele. Käesoleva parandusega on börsiteatele lisatud õiged aruanded.


2019. aasta kolmanda kvartali (‘III kv 2019’) tegevusaruanne

2019. III kvartali jooksul oli ettevõtte ärikasum 634 901 eurot ning 2019. aasta esimese 9 kuu jooksul oli ärikasum kokku 1 879 700 eurot. Võrreldes 2018. III kvartaliga on ärikasum suurenenud 6,3% võrra ning võrreldes 2018. aasta esimese 9 kuuga on ärikasum kasvanud 7,6% võrra. Kvartali tasemel seletab kasvu  peamiselt III kv 2018 tehtud muudatus seoses eelnevate perioodide vea korrektsiooniga. 9 kuu tasemel seletab kasvu eelkõige üürihinna indekseerimine ning administratiivkulude langus.

III kv 2019 jooksul olid ettevõtte finantskulud 323 574 eurot ning 2019. aasta 9 kuu jooksul olid ettevõtte finantskulud 1 111 940 eurot. Võrreldes III kv 2018’ga on finantskulud tõusnud 60% ning võrreldes 2018. aasta 9 kuuga on finantskulud vähenenud 6.6%. Kvartaalsel tasemel toimunud 60% tõusu seletab III kv 2018 ebaharilikult madal finantskulu, mis tulenes intressiswap-i õiglase väärtuse olulisest muutusest. Kuna finantskulu kajastab intressi-swapi õiglase väärtuse muutusi võib kvartaalselt finantskulu oluliselt suureneda või väheneda. Pikema perioodi võrdlemine annab parema pildi ettevõtte kapitalikulu trendiest.

Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, III kv 2019 ei olnud. III kv 2019 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2019. aasta 9 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)III kv 2019III kv 20189 kuud 20199 kuud 2018
Neto renditulu642 452 599 759 1 933 9701 877 856
Ärikasum634 901 596 731 1 879 700 1 745 645
Perioodi kasum311 327  392 785767 760 557 274
(eurodes)30.09.201931.12.2018
Kinnisvarainvesteering  30 762 000   30 762 000
Intressikandvad laenud   28 958 633   29 656 633
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta  25 910 333   26 608 333
 9 months 2019
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)40%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)2,4%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)   1,3


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)LisaIII kv 2019III kv 20189 kuud 20199 kuud 2018
Neto renditulu5642 452599 7591 933 9701 877 856
Neto renditulu 642 452599 7591 933 9701 877 856
      
Üldhalduskulud  (7 551)(3 028)(39 270)(132 211)
Muud tulud / (kulud)  00  (15 000)0
Ärikasum 634 901596 7311 879 7001 745 645
      
Finantstulud / (kulud) (323 574)(203 946) (1 111 940) (1 188 371)
Kasum enne tulumaksu 311 327 392 785767 760557 274
Aruandeperioodi kasum 311 327392 785767 760557 274
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku 311 327392 785767 760557 274


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa30.09.201931.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid 719 578426 691
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 206 490300 576
Käibevara kokku 926 068727 267
    
Kinnisvarainvesteering 30 762 00030 762 000
Põhivara kokku 30 762 00030 762 000
VARAD KOKKU 31 688 06831 489 267
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 376 757446 036
Tuletisinstrumendid 615 204416 879
Laenukohustised61 064 0041 064 004
Lühiajalised kohustised 2 055 9611 926 919
    
Laenukohustised627 894 62928 592 629
Pikaajalised kohustised 27 894 62928 592 629
KOHUSTISED KOKKU 29 950 59030 519 548
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 1 734 979967 219
OMAKAPITAL KOKKU 1 737 179969 719
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 688 06831 489 267


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

Manus


Olaines Q3 report 2019 EST.pdf