Paskelbta: 2019-11-25 17:15:00 CET
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) (toliau – LITGRID AB arba Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. gruodžio 17 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. gruodžio 17 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 17 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2019 m. gruodžio 10 d. dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

  1. Dėl naujos LITGRID AB buveinės registravimo

Siūlomas sprendimas:

1.1.           Pakeisti LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, dabartinės registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius) buveinės adresą iš A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius į Viršuliškių skg. 99B, Vilnius.

1.2.           Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių pasirašyti visus reikiamus dokumentus bei atlikti visus reikiamus veiksmus siekiant įregistruoti naują LITGRID AB buveinę iki 2019 m. gruodžio 23 dienos.

2.               Dėl metinio atlygio biudžeto nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo

Siūlomas sprendimas:

2.1.           Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. nustatyti šiuos atlygio dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių) nepriklausomiems valdybos nariams:

2.1.1.       1750 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie taip pat eina bent vieno UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje (toliau – grupė) suformuoto valdybos komiteto nario pareigas;

2.1.2.       1400 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie neina nė vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų;

2.1.3.       2150 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina bent vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigas; bei komiteto pirmininkui, kuris taip pat eina ir nepriklausomo valdybos nario pareigas grupėje;

2.1.4.       1800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris neina nė vieno iš grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų;

2.2.           Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytos sumos yra paskaičiuotos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas.

2.3.           Pavesti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių, atsižvelgiant į šiuo sprendimu pakeistą Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygį, pasirašyti pakoreguotas sutartis su nepriklausomais Bendrovės valdybos nariais.

2.4.           Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra išrenkamas grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir / arba valdybos pirmininku arba Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės nepriklausomo valdybos nario atlygis yra keičiamas atsižvelgiant į aukščiau nurodytus Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygių dydžius. Atitinkamai Bendrovės generaliniam direktoriui yra pavedama ir jis yra įpareigojamas Bendrovės vardu pasirašyti sutarčių su Bendrovės nepriklausomais valdybos nariais pakeitimus, įtvirtinančius tokius atitinkamų Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygio pokyčius.

2.5.           Nustatyti, jog 2020 m. bendras metinis biudžetas Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 Eur, iš kurių 37 800 Eur skirti nepriklausomų valdybos narių atlygiui, o 3780 Eur skirti mokymo išlaidoms.

3.               Dėl sutarties su nepriklausomais valdybos nariais dėl veiklos LITGRID AB valdyboje standartinių sąlygų pakeitimo

Siūlomas sprendimas:

3.1.           Patvirtinti atnaujintas standartines nepriklausomo valdybos nario sutarties dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (2 priedas).
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 16 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 16 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Pridedama:

  1. Balsavimo biuletenis.
  2. Nepriklausomo valdybos nario standartinės sutarties sąlygos.

Priedai


2019-11-25 Balsavimo biuletenis LG VAS-LT.docx
2. LITGRID Sutartis del nepriklausomo valdybos nario veiklos _FINAL.doc