Publicēts: 2019-11-21 08:00:00 CET
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2019. gada mēnešiem

2019. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 887,7 tūkst. eiro, kas ir par 6,3% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 85,8 tūkst. eiro – par 42,8 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.09.2019.
EUR
30.09.2018.
EUR
Neto apgrozījums887 653834 695
a) no lauksaimnieciskās darbības887 653834 695
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas32 79737 226
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi25 029(3 256)
Materiālu izmaksas:(403 929)(373 040)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(319 383)(298 108)
b) pārējās ārējās izmaksas(84 546)(74 932)
Personāla izmaksas:(350 467)(363 482)
a) atlīdzība par darbu(274 198)(286 912)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(64 574)(67 014)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(11 695)(9 556)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(38 881)(40 553)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(38 600)(40 553)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(281)-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(66 392)(48 545)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa85 81043 045
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu--
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas85 81043 045
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 85 810 43 045
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,2030,102

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


Siguldas_CMAS_2019_gada_9_menesu_finansu_informacija.pdf