Avaldatud: 2019-11-15 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2019. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

2019. aasta 9 kuuga toimus Tallinna Sadama kontserni põhinäitajates erisuunalisi muutusi, mis kokkuvõttes aga III kvartali ja 9 kuu tulude ja kasumi näitajad oluliselt ei muutunud. Müügitulu moodustas III kvartalis 39,2 mln eurot (0,7% aasta baasil), kontserni korrigeeritud EBITDA oli 23,7 miljonit eurot (-1,1% aasta baasil) ja puhaskasumiks kujunes 17,7 mln eurot (-1,8% aasta baasil).

Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul mõjutas kolmanda kvartali tulemusi ühelt poolt vedellastist tulenev kaubamahu tugev langus, teisalt aga laevakülastuste arvu kasv ja jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Kanadas. Jõudsalt kasvas ka puistlasti maht, mis mõnevõrra pehmendas vedellasti langusest põhjustatud kukkumist kaubamahus. „Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line’i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui autoga reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama Tallink oma laevaga Sea Wind. Laevade kõrge täituvusprotsent näitab, et liin on korralikult käivitunud ja ka autoga reisijad hindavad kesklinna ummikuid vältivat soodsat alternatiivi Eesti ja Soome vahel reisimisel,“ ütles Raid.

Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegi kolmandas kvartalis jäämurdja Botnica seoses suvetöö suurema prahipäevade arvuga ning suurim langus oli kaubasadamate segmendis peamiselt seoses vedellasti mahu langusest tingitud laevatasude tulu vähenemisega.

9 kuu kokkuvõttes teenis kontsern 100,5 mln eurot müügitulu ja 35,9 mln eurot puhaskasumit. Müügitulu ja korrigeeritud EBITDA jäid seejuures eelmise aastaga võrreldavale tasemele, vähenedes vastavalt -0,5% ja -0,4%. Puhaskasumi suur kasv 9 kuu võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.

III kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises, maksta 2020. aastal vähemalt 30 mln eurot dividende, ei teki.

Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 15. novembril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 III kvIII kv+/-9 kuud9 kuud+/-
 20192018 20192018 
Müügitulu39,238,90,7%100,5101,1-0,5%
Korrigeeritud EBITDA23,724,0-1,1%59,559,7-0,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal60,6%61,7%-1,159,1%59,1%0,0
Ärikasum17,918,1-1,4%42,643,1-1,1%
Tulumaks00--5,8-26,3-78,0%
Perioodi kasum17,718,1-1,8%35,915,8127,2%
Investeeringud7,72,9164,0%18,88,1131,6%


 30.09.201931.12.2018+/-
Varade maht616,2623,6-1,2%
Netovõlg178,3171,04,2%
Omakapital368,5367,70,2%
Aktsiate arv263,0263,00,0%


Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta 9 kuuga 0,5 mln eurot ehk 0,5% ja oli 100,5 mln eurot. Vähenemist võib seostada peamiselt vedellasti mahu langusega ja I kvartalis vähenenud laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste remonditöödega. Tulud kasvasid sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu kasvuga ja reisilaevadelt, kus II kvartali lõpus asus Muuga-Vuosaari liinile täiendav ROPAX tüüpi laev. Segmentidest kasvas tulu 9 kuuga reisiparvlaevade ja muu segmendi puhul, vähenes aga kauba- ja reisisadamate segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas III kvartalis, kuid vähenes 9 kuu kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I kvartalis reisilaevade korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes nii III kvartalite võrdluses kui ka 9 kuu kokkuvõttes peamiselt vedellasti mahu languse tõttu.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine oli tingitud jäämurdja Botnica suvise töö tulu kasvust kui ka lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.

EBITDA
III kvartali võrdluses langes korrigeeritud EBITDA 0,3 mln euro võrra (-1,1%), kaubasadamate segmendi mõjul. 9 kuu kokkuvõttes langes korrigeeritud EBITDA 0,4% 59,5 mln euroni. Segmentidest kasvas EBITDA reisiparvlaevade ja muude segmendi puhul, vähenes kaubasadamate- ja püsis reisisadamate segmendis.  Korrigeeritud EBITDA marginaal püsis 9 kuuga 59,1%-l, vaatamata marginaali mõningasele langusele III kvartalis 61,7%-lt 60,6%-le.

Puhaskasum
III kvartalis teenis kontsern puhaskasumit 17,7 mln eurot (-1,8%), 9 kuu kokkuvõttes oli puhaskasum 35,9 mln eurot (kasv 127,2%).
9 kuu puhaskasumi suurt kasvu mõjutas dividendide tulumaksukulu vähenemine. 2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega.

Investeeringud
2019. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 18,8 mln eurot, sh III kvartalis 7,7 mln eurot (9 kuud 2018: 8,1 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.


Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes30.09.201931.12.2018
VARAD  
   
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid28 95542 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded11 4458 017
Lepingulised nõuded6780
Varud287305
Käibevara kokku41 36550 885
   
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõtjatesse1 7821 569
Muud pikaajalised nõuded151196
Materiaalne põhivara570 844568 965
Immateriaalne põhivara2 0342 024
Põhivara kokku574 811572 754
   
Varad kokku616 176623 639
   
KOHUSTISED  
   
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised15 76615 766
Tuletisinstrumendid 349425
Eraldised1 4261 957
Sihtfinantseerimine344174
Maksuvõlad1 4955 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad10 5219 485
Lepingulised kohustised2 20332
Lühiajalised kohustised kokku32 10433 683
   
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised191 463197 846
Sihtfinantseerimine23 14923 418
Muud  võlad8179
Lepingulised kohustised924939
Pikaajalised kohustised kokku215 617222 282
   
Kohustised kokku247 721255 965
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital18 52018 520
Riskimaandamise reserv-349-425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum6 85917 678
Perioodi kasum35 94724 423
Omakapital kokku368 455367 674
   
Kohustised ja omakapital kokku616 176623 639


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

   9 kuud9 kuud
tuhandetes eurodes III kv 2019III kv 201820192018
     
Müügitulu39 18138 897100 531101 063
Muud tulud209215789659
Tegevuskulud-10 741-10 426-27 457-28 013
Tööjõukulud-5 019-4 941-14 127-13 912
Põhivara kulum ja väärtuse langus-5 719-5 567-16 912-16 516
Muud kulud-44-65-226-217
Ärikasum17 86718 11342 59843 064
     
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud252913
Finantskulud-452-501-1 333-1 539
Finantstulud ja -kulud kokku-450-496-1 304-1 526
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
331461417535
Kasum enne tulumaksustamist17 74818 07841 71142 073
     
Tulumaks00-5 764-26 250
Perioodi kasum17 74818 07835 94715 823
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 17 74818 078 35 94715 823
     
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,070,070,140,07
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,070,070,140,07


Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

 9 kuud9 kuud
tuhandetes eurodes20192018
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha105 558108 685
Muude tulude eest laekunud raha15662
Maksed tarnijatele-34 030-33 466
Maksed töötajatele ja töötajate eest-13 248-12 364
Maksed muude kulude eest-299-293
Makstud tulumaks dividendidelt-10 713-21 405
Äritegevusest laekunud raha47 42441 219
   
Materiaalse põhivara soetamine-17 909-8 388
Immateriaalse põhivara soetamine-360-509
Materiaalse põhivara müük396
Saadud intressid273
Investeerimistegevuses kasutatud raha-18 203-8 888
   
Aktsiakapitali sissemaksed0119 882
Võlakirjade lunastamine0-1 250
Saadud laenude tagasimaksed-6 383-6 383
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus0-2 566
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed0-7
Makstud dividendid-34 970-85 000
Makstud intressid-1 461-1 704
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed-15-46
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha- 42 82922 926
   
RAHAVOOG KOKKU -13 60855 257
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses42 5636 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus-13 60855 257
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus28 95562 211

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee


Manus


Tallinna Sadam Q3 2019 EST.pdf