Publicēts: 2019-11-12 15:25:56 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2019.gada 27.novembrī, lēmumu projekti

Riga, 2019-11-12 15:25 CET --  

 

1.  Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2018./2019. finanšu gada darbības rezultātiem.

 

2.  2018./2019. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2018./2019. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu.

 

3. Lēmuma pieņemšana par 2018./2019. finanšu gada zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu.

Lēmums: Segt AS „SAF Tehnika” 2018./2019. finanšu gada zaudējumus 321 119 (trīs simti divdesmit viens tūkstotis viens simts deviņpadsmit eiro) eiro apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2 417 365 (divi miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci eiro) eiro apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

 

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2019./2020. finanšu gadam.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2019./2020. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2019./2020. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu

 

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
         +371 67 046 840
         Zane.Jozepa@saftehnika.com