Avaldatud: 2019-11-21 13:36:38 CET
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

Parandus: UPP & CO Kauno 53 OÜ 2019. a. III kv. ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Järgneb parandus Ettevõtte poolt 4. novembril avalikustatud 2019. a. 3. kvartali vahearuandele. Käesoleva parandusega on vahearuandele juurde toodud lisad, et see vastaks börsi poolt kehtestatud nõuetele.

Kommentaar majandustulemustele ja tegevusaruanne

2019. a. kolmandas kvartalis tegi Ettevõte ärikasumit EUR 256 037 ning 2019. a. esimese kolme kvartali peale kokku EUR 765 948. Võrreldes eelmise aasta samade perioodidega on kvartali ärikasum langenud 16% võrra ning esimese kolme kvartali ärikasum langenud 15% võrra kokku. Aruandlusperioodi madalam ärikasum on tingitud suurenenud põhivara kulumist. Tütarettevõtte Promalita UAB soetamisel tekkis Ettevõttesse goodwill (Firmaväärtus), selle amortiseerimise tõttu on kasvanud põhivara kulum ning langenud ettevõtte puhaskasum.

Muus osas on finantstulemused, sh. intressikulu, stabiilsed ning ei erine oluliselt võrreldava aruandlusperioodiga. Ettevõte on kasumlik, jaotamata kasumi kasv tagab tulevikus võlakirjade lunastamiseks vajaliku paindlikkuse. Ettevõte ei plaani jaotamata kasumit välja jagada enne kui võlakirjad on lunastatud. Ettevõte on järk-järgult vähendanud oma laenukohustust OP panga ees, mis tugevdab Ettevõtte rahavoogusid ning annab eelduse kasumlikkuse kasvuks ka tulevikus. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringu väärtus on kasvanud 2,3% võrra.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, 2019. a. 3. kvartali lõpu seisuga ei olnud.

Aruandeperioodi lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS

eurodes

 

  30.09.2019   30.09.2018   Lisa
           
Raha 300 531   56 741   2
Nõuded ja ettemaksed 11 226   13 276    
Käibevara kokku 311 757   70 017    
           
Kinnisvarainvesteeringud 15 700 000   15 350 000   4
Materiaalne põhivara 15 888   25 995    
Firmaväärtus 907 247   1 280 818   5
Põhivara kokku 16 623 135   16 656 813    
           
VARAD KOKKU 16 934 892   16 726 830    
           
Lühiajalised laenukohustised 460 000   115 000   6
Võlad ja ettemaksed 120 981   122 483   7
Lühiajalised kohustised kokku 603 213   575 812    
           
Pikaajalised laenukohustised 13 000 189   13 765 183   6
Pikaajalised eraldised 2 281 949   2 131 689   8
Pikaajalised kohustised kokku 15 282 138   15 896 872    
           
KOHUSTISED KOKKU 15 863 119   16 134 355    
           
Osakapital 2 500   2 500   9
Jaotamata kasum 1 069 273   589 975    
OMAKAPITAL KOKKU 1 071 773   592 475    
           
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 16 934 892   16 726 830    

   

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

eurodes, aasta kohta

    2019 9 kuud   2019 3 kvartal   2018 9 kuud   2018 3 kvartal   Lisa
                     
Müügitulud   967 559   320 908   927 604   312 924   10
Muud äritulud 0   0   6716   0    
                     
Mitmesugused tegevuskulud -35 035   -9 467   -16 410   -3 466   11
Tööjõu kulud -252   -84   -957   -81    
Põhivara kulum -166 324   -55 320   -12 316   -3 895   5
                     
Ärikasum   765 948   256 037   904 637   305 482    
                     
Finantstulud (-kulud) -422 094   -141 390   -430 710   -142 074   12
                     
Kasum enne tulumaksustamist 343 854   114 647   473 927   163 408    
Tulumaks   -121 566   -38 524   -119 940   -40 498   13
Aruandeaasta puhaskasum 222 288   76 123   353 987   122 910    
                     
sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 222 288   76 123   353 987   122 910    

 

         Siim Sild
         Direktor
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons. vahearuanne 30.09.19_06112019.pdf