Avaldatud: 2019-11-08 11:48:11 CET
Magnetic MRO
Perioodiline teave

CORRECTION: KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE 3.kvartal 2019.a

Magnetic MRO AS avalikustas oma 2019. aasta 3.kvartali majandustulemused 31. oktoobri 2019 börsiteates. Aruanne ei sisaldanud lisasid. Järgnevalt on toodud lisad.

 

ÜLDINFO

Magnetic MRO AS on sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte, omades rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas. Ettevõtet on tunnustatud innovatiivsete lähenemiste eest ning ettevõte on tõestanud end lennufirmadele, lennuki osade tootjatele ja varaomanikele täisteenust pakkuva firmana.

 

3.KVARTAL 2019 TEGEVUSED JA SÜNDMUSED

  • Magnetic MRO tugevdab oma positsiooni Aasias, EngineStands24 avab Hiinas mootorialuste rendikeskuse. Magnetic MRO tütarettevõte, EngineStands24 avas Hiinas uue mootorialuste rendikeskuse. Guangzhou punkt käivitatakse koostöös Magnetic MRO aktsionäri, Hiina ettevõtte Hangxin Aviation Services Co. Ltd-ga, pakkudes oma klientidele valikut kõige populaarsematest mootorialuste tüüpidest, nagu CFM56-5A / B, CFM56-7B ja V2500.
  • Magnetic MRO värvis airBalticu Airbus A220-300 lennuki Leedu lipu värvidesse

Magnetic MRO värvis Läti lennufirma airBalticu kolmanda A220-300 tüüpi lennuki, millel seekord on kujutatud Leedu riigilipu värvid.

  • Magnetic MRO tootis seni suurima arvu interjööri detaile Soome rahvusliku lennufirma, Finnair projekti tarbeks.

Magnetic MRO ja Finnair sõlmisid hiljuti lepingu, et värvida ja uuendada kõik 12 ettevõtte partnerfirma Norra poolt opereeritavat ATR-tüüpi lennukit. Magnetic MRO tootmisüksuse jaoks on selle projekti tarbeks toodetud detailide arvuline hulk siiani ettevõtte suurim, mis majasiseselt toodetud.

  • Magnetic MRO tähistas 600 lennukihoolduse täitumist.

Magnetic MRO tähistas hiljuti saabunud Boeing 737 tüüpi kaubalennuki saabumisega ettevõtte 600 lennukihooldust. Selline sümboolne saavutus näitab nii ettevõtte kasvavat efektiivsust kui ka kliendibaasi laienemist globaalses plaanis. 

  • Direct Maintenance avas liinihooldusjaama Berlin-Schönefeld (SXF) Lennujaamas

Direct Maintenance teavitas Belin-Shönefeld (SXF) lennujaamas liinihooldusjaama avamisest, mis on ühtlasi ettevõtte neljas hooldusjaam Saksamaal. Ettevõtte haldab antud jaamas lennukitüüpe nagu B737, B767, A320 ning pakub lisaks ka lennuki välipesu ning mootorite pesu.

 

 JUHATUSE KINNITUS

Magnetic MGO Grupp AS (edaspidi Magnetic MRO Grupp või Grupp) koosneb emaettevõttest Magnetic MRO AS (EE) ning tema tõtaerettevõtetest: MAC Aero Interiors Ltd (UK), MAC Sichuan Aviation Technology Ltd (CN), Magnetic Leasing Ltd (IE), Arrowhead assistance UAB (LT), Magnetic MRO Malaysia Sdh Bhd (MY). Alates 01. märtsist 2019 Magnetic MRO Grupp konsolideerib soetatud liini hoolduse grupi ettevõtteid - Direct Maintenance Holding BV (NL) (edaspidi Direct Maintenance Grupp).

Käesolevaga kinnitame, et Magnetic MRO AS konsolideeritud 2019 aasta 3.kvartali andmed on õiged ja õiglased. Konsolideeritud vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate grupi finants positsioonist, tegevuste tulemusest ja rahavoogudest.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 2019. aasta 3. kvartali kohta on auditeerimata. Finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

ERITINGIMUSTE TÄITMINE

Vastavalt p3.4.2 ja 3.4.3 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, võlakirjade märkija on kohustatud täitma järgnevaid eritingimusi kuni võlakirjade täieliku lunastamiseni:

3.4.2 Omakapitalimäär (Equity Ratio) ei ole iga aruandlusperioodi lõpus madalam kui 25%

3.4.3 Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA) ei ole kõrgem kui 3.2.

Käesolevaga juhtkond kinnitab järgnevat eritingimuste täitmist seisuga 30.september 2019:

1) Omakapitalimäär (Equity Ratio) - 32%. Eritingimus täidetud.

2) Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA) - 3.7. Antud eritingimuse mittetäitmine on seotud  PBH (Power by the Hour) lepinguga, mis sõlmiti 2018 aasta lõpus Poola operaatoriga Enterair, ning millega kaasnesid kõrgemad alustamiskulud. Uuendatud tingimused, mis jõustuvad alates oktoobrist 2019 parandavad tulemusi märkimisväärselt.

3) Netofinantsvõla ja pro-forma EBITDA suhtarv (Net Debt/pro-forma EBITDA) - 3.2. Võttes arvesse soetatud liini hoolduse ettevõttete grupi Direct Maintenence pro-forma panuse, mis tähendab EBITDA perioodil juuli 2018 kuni märts 2019, Magnetic MRO Group täidab eeltoodud eritingimust.

4) Juulis 2019 Magnetic MRO Grupp on saanud 2/3 sissemaksest omakapitali. Järelejäänud 1/3. sissemaksest on oodata aasta lõpuks. Käesoleva aruande koostamise kuupäeva seisuga ei ole sissemakse registreerimiskanne Äriregistris veel teostatud, saadud sissemaks on kajastatud kohustuste all.

Eritingimuste arvutused:

  tEUR TTM 9.2018 TTM 9.2019
1 Intressikandvad kohustused 9,784 19,096
  sh. Võlakirjad   8,000
2 Raha 792 734
3=1-2 Netofinantsvõlg 8,992 18,362
4 Omakapital kokku 15,620 19,305
5 Varad Kokku 35,855 59,429
6=4/5 Omakapitalimäär 44% 32%
       
  EBITDA** 6,489 4,678
  Kapitaliosaluse meetodil tulu *** 1,565 352
7 EBITDA Kokku 8,055 5,030
8=3/7 Netofinantsvõlg/EBITDA 1.1 3.7
       
9 Direct Maintenance Grupi EBITDA panus perioodil 01/07/2018 - 29/02/2019 929 652
10=7+9 EBITDA pro-forma 8,984 5,682
11=3/10 Netofinantsvõlg/EBITDA pro-forma 1.0 3.2

 * TTM - trailing twelve month - aruandluskuupäeval lõppev jooksev periood, mille pikkuseks on 12 kuud.

** Vastavalt p2.1.11 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, EBITDA aruandlusperioodi puhaskasum enne järgmiste kulude mahaarvamist:

           a) mis tahes maksude provisjonid;

b) mis tahes intressid, vahendustasud, allahindlused või muud tasud, mis on tekkinud või makstavad, saadud või saadaolevad seoses finantsvõlgnevustega;

          c) mis tahes materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ja väärtuse langus; ja

          d) mis tahes varade ümberhindlus, müük või mahakandmine.

***Kapitaliosaluse meetodil tulu - 49,9% sidusettevõtte Magnetic Parts Tarding Ltd netokasumist.

 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED, tEUR

NB! Direct Maintenance grupi ostujärgne analüüs (PPA) lõpetamisel.

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
  Q3 2019 Q3 2018
Müügitulu 26,650 16,201
Muutuvkulud -21,140 -13,086
Püsikulud -289 -109
Muud äritulud 224 82
Muud ärikulud -873 -41
BRUTOKASUM 4,571 3,047
Turustuskulud -96 -135
Üldhalduskulud -1,595 -1,087
Personalikulud -910 -1,108
ÄRIKASUM 1,970 718
Amortisatsioon -634 -410
Finantstulud ja -kulud 324 380
Varade ümbehindlus -215 -43
Kapitaliosaluse meetodil tulu* 513 -242
ARUANDEPERIOODI KASUM 1,958 403
Vähemusosalus ** -95  
OMISTATAV ARUANDEPERIOODI KASUM 2,052 403

 

* Shareholding in Magnetic Parts Trading Ltd: 49.9%

**Minority Interest:

MAC Sichuan 35,29%

Direct Maintenance East Africa Ltd 49%

Direct Maintenance Zanzibar Ltd 49%

 

Magnetic MRO’l avanes võimalus uueks ärisuunaks, mida oli ettevõte oma strateegias ette näinud juba alates aastast 2012. Uue „power-by-hour“ (PBH)  teenuse pakkumisega kaasnes 3-aastase lepingu sõlmimine 22 lennukile (Enter Air). See projekt tekitab nn. cross-synergy Grupi tasandil ja suurendab veelgi meie kokkupuudet rahvusvahelise varuosade turuga. Projekti käivitamisega seotud kulud avaldasid EBITDA-le negatiivset mõju. MMRO juhtkond nägi tulemuste puudusi, kuid need osutusid prognoositust suuremaks, sest investeeringud laomaterjalidesse toimusid viivitusega. Praegusel hetkel on alustatud investeeringutega materjalidesse ning samuti on allkirjastatud PBH lepingumuudatus lennufirmaga Enter Air, mis pakub Magnetic MRO-le paremaid finantstingimusi. Oleme arvamusel, et võlakirjade  eritingimusi saab parandada läbi orgaanilise äritegevuse kasvu, samas saame vähendada netofinantsvõlga omakapitali sissemakse arvelt.

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE    
  Q3 2019 Q3 2018
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Ärikasum 1,970 718
Korrigeerimised 13 315
Nõuete ja ettemaksete muutus -605 -3,120
Varude muutus -1,838 446
Kohustuste ja ettemaksete muutus -3,661 595
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST -4,122 -1,045
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Põhivara müük ja soetamine -501 35
Pikaajalised investeeringud -569 -408
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -1,070 -373
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Finantseerimistegevus 5,015 1,604
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 5,015 1,604
     
RAHAVOOD KOKKU -177 186

  

KONSOLIDEERITUD BILANSS    
  30.09.2019 30.09.2018
Raha 734 792
Nõuded ja ettemaksed 20,272 14,877
Varud 12,793 7,808
Käibevara kokku 33,798 23,477
Põhivara    
Pikaajalised investeeringud 16,525 6,160
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 8,606 5,639
Goodwill 500 579
Põhivara kokku 25,631 12,377
VARAD KOKKU 59,429 35,855
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenud 9,698 9,460
Võlad ja saadud ettemaksed 21,027 10,450
Lühiajalised kohustused kokku 30,725 19,910
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenud 9,399 324
Pikaajalised kohustused kokku 9,399 324
KOHUSTUSED KOKKU 40,124 20,234
Aktsiakapital 1,090 1,090
Ülekurss 6,619 6,619
Reservkapital 32 79
Realiseerimata vahetuskursierinevused 95 60
Vähemusosalus -103  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9,011 3,340
Aruandeaasta kasum 2,560 4,432
Omakapital kokku 19,305 15,620
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 59,429 35,855

 

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE            
  Aktsiakapital
nimiväärtuses
Ülekurss Kohustuslik
reservkapital
Realiseerimata
kursivahed
Jaotamata
kasum (kahjum)
Vähemusosalus Kokku
31.12.2018 1,090 6,619 79 -63 8,524   16,250
Aruandeaasta kasum (kahjum)     -47 159 3,047   3,158
Vähemusosalus           -103 -103
30.09.2019 1,090 6,619 32 95 11,571 -103 19,305

 

Raamatupidamise vahearuande lisad

Üldine informatsioon

Magnetic MRO AS konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Konsolideeritud raamatupidamise aruandes kajastuvad Magnetic MRO AS ning tema tütarettevõtted MAC Aero Interiors Ltd (UK), MAC Sichuan Aviation Technology Ltd (CN), Magnetic Leasing Ltd (IE), Arrowhead assistance UAB (LT), Magnetic MRO Malaysia Sdh Bhd (MY), alates 01. märtsist 2019 Direct Maintenance Holding BV (NL).

 

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõik tütarettevõtted. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustised, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusomanike osa tütarettevõtete tulemuses ja omakapitalis on konsolideeritud kasumiaruandes näidatud eraldi kirjel ja konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist.

Investeeringud sidusettevõttesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

 

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas valitsevat mõju teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas emavõtjat, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtjaid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad valitsevat või olulist mõju.

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus - Hangxin Aviation Services Co., Ltd

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud – Hiina

 

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

 

       
Tütarettevõtte nimi Riik Põhitegevus Osalus (%)
      30.09.2019 30.09.2018
Magnetic Leasing Limited Iirimaa lennuki varuosade müük 100 100
MAC Aero Interiors Ltd Suurbritannia lennuki interjori tootmine 100 100
Arrowhead Assistance UAB Leedu lennuki varuosade remont 100 100
MAC Sichuan Hiina lennuki interjori tootmine 64.71 0
Direct Maintenance Holding BV Holland liinihooldus 100 0
         
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad        
Tütarettevõtte nimi Riik Põhitegevus Osalus (%)
      30.09.2019 30.09.2018
Magnetic Parts Trading Limited Suurbritannia lennuki varuosade müük 49.9 49.9

   

Tehingud seotud osapooltega

Tehingud, nõuded ja kohustused seotud osapooltega

 

Seotud osapool Q3 2019 Q3 2018
tEUR Ostud Müügid Ostud Müügid
Hangxin Aviation Services Co Limited 14 5 2 7
Guangzhou Hangxin Avionics Co Ltd 0 0 0 0
Magnetic Parts Trading Limited 898 915 0 181
         
Seotud osapool 30.09.2019 30.09.2018
tEUR Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused
Hangxin Aviation Services Co Limited 5 14 0 0
Guangzhou Hangxin Avionics Co Ltd 0 0 0 0
Magnetic Parts Trading Limited 0 362 0 781

 

Tööjõukulud ja tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele aruandeaastal arvestatud tasu ja olulised soodustused

tEUR Q3 2019 Q3 2018
Palgakulu 5,005 2,480
Sotsiaalmaksud 770 628
Kokku tööjõukulud, tEUR 5,775 3,108
Keskmine töötajate arv Magnetic MRO 503 484
Keskmine töötajate arv MAC Interiors 24 34
Keskmine töötajate arv Direct Maintenance 141 0
Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele raamatupidamiskohustuslase poolt aruandeaastal arvestatud tasu ja olulised soodustused 86 81

 

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Valmidusaste on kindlaks määratud, lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

 

Müügid äriüksuste ja tütarettevõtete lõikes:

  Q3 2019 Q3 2018
konsolideerimata, kEUR    
Baashooldus 6,021 3,936
Liinihooldus 1,818 1,106
Materjalide müük 10,127 6,763
Mootoriosakond 2,371 2,430
Inseneriteenus 465 599
Töökoda 1,476 667
Muud 175 90
MMRO TOTAL 22,454 15,593
MAC Aero Interiors 770 779
Direct Maintenance grupp 3,271  
MAC Sichuan 128  
MMRO Malaysia 40  

 

TOP10 müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

Riik Q3 2019 Q3 2018 Kasv Q3 2019 Q3 2018
  tEUR tEUR 2019 vs 2018 % Müügist % Müügist
Araabia Ühendemiraadid 3,523 392 798% 16% 3%
Suurbrittania 2,671 1,238 116% 12% 10%
Soome 2,539 25 10090% 11% 0%
Ameerika Ühendriigid 2,039 177 1050% 9% 1%
Rootsi 1,690 507 234% 7% 4%
Poola 1,652 84 1870% 7% 1%
Venemaa 1,251 1,442 -13% 6% 11%
Leedu 1,131 557 103% 5% 4%
Läti 913 829 10% 4% 7%
Norra 874 727 20% 4% 6%

 

 Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid)kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

tEUR 30.09.2019 30.09.2018
Nõuded ostjate vastu 10,970 10,176
Muud nõuded 585 35
Viitlaekumised 5,525 3,097
Ettemaksed 3,191 1,569
Nõuded ja ettemaksed kokku 20,272   14,877

 

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

 

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui Grupil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

 

tEUR 30.09.2019 30.09.2018
Lühiajalised laenud 9,698 9,460
Võlad tarnijatele 10,766 4,983
Muud võlad 6,098 166
Maksuvõlad 1,210 1,143
Viitvõlad 204 1,823
Saadud ettemaksed 2,750 2,336
Lühiajalised kohustused kokku 25,218 19,910
Pikaajalised laenud 9,399 324
Pikaajalised kohustused kokku 9,399 324

Käesoleva aruande koostamise kuupäeva seisuga ei ole sissemakse registreerimiskanne Äriregistris teostatud, saadud sissemaks on kajastatud Muude võlgade all (30.09.2019).

 

  30.09.2019 30.09.2018
tEUR Summa Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Summa Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg
Short-term Loans                
Luminor Bank AS (arvelduslaen) 8,650 3.6% + baasmäär EUR 26.06.2020 7,815 3.4% + baasmäär EUR 29.03.2019
Luminor Bank AS 1,000 3.4% + baasmäär EUR 22.11.2021 700 2.5% + baasmäär EUR 19.03.2019
Luminor Bank AS             EUR  
Hangxin Avaition Services Co., Ltd   2.5% + baasmäär EUR 10.07.2019 800 2.5% + baasmäär EUR 10.07.2019
Kapitalirendikohustused 48       145      
Long-term Loans                
Luminor Bank AS 1,167 3.4% + baasmäär EUR 22.11.2021        
Võlakirjad 8,040 8% EUR 21.12.2021        
Pikaajaline laen MAC Interiors         1      
Kapitalirendikohustused 191       323      

 

         Astrit Viisma-Kass
         CFO
         Astrit.Viisma@magneticmro.com


MagneticMRO_Q3_2019_EST Correction.pdf