Paskelbta: 2019-11-07 15:40:00 CET
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. lapkričio 29 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. lapkričio 29 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. lapkričio 29 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2019 m. lapkričio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Dėl UAB „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo

Siūlomas sprendimas:

1. Pritarti 2019 m. lapkričio 7 d. LITGRID AB valdybos sprendimui Nr. 1 (protokolo Nr. 21) sudaryti UAB „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „EPSO-G“ šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:

Sutarties šalysPardavėjas – LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius).

Pirkėjas - UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius).
Sutarties dalykasUAB „TETAS“ 400 000 vnt., 1 Eur nominalios vertės akcijų (100 proc. akcijų) (juridinio asmens kodas: 300513148, buveinės adresas: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys) pirkimas – pardavimas.
Sutarties kaina (be PVM)Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta kaina – 3 150 000 Eur (trys milijonai šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų).
Atsiskaitymo tvarka ir nuosavybės perdavimasAtsiskaitoma per 30 d. d. nuo sandorio sudarymo. Laikoma, kad nuosavybė į akcijas perėjo (t. y. padaromi reikiami įrašai akcijų apskaitos dokumentuose) iš karto po atsiskaitymo.
Kitos svarbios sutarties sąlygosLaikoma, kad nuo šios sutarties sudarymo nutrūksta 2019-03-07 paskolų subordinavimo sutartis tarp LITGRID AB, UAB „EPSO-G“ ir UAB „TETAS“.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 28 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 28 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Pridedama:

Balsavimo biuletenis.

Priedas


2019-11-07 Balsavimo biuletenis LG VAS-LT.docx