Paskelbta: 2019-11-07 08:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo sąlygos

2019 m. lapkričio 6 d. Telia Lietuva, AB ir jos dukterinės įmonės Telia Customer Service LT, AB valdybos patvirtino Telia Lietuva, AB (toliau – TELIA) ir Telia Customer Service LT, AB (toliau – TCS) reorganizavimo sąlygas.

Reorganizavimo sąlygų pagrindu TELIA ir TCS yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant TCS, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie TELIA, kuri po reorganizavimo tęs savo ir TCS vykdytą veiklą.

TELIA, dalyvaujanti reorganizavime bendrovė:

 • juridinio asmens pavadinimas – Telia Lietuva, AB;
 • juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
 • juridinio asmens buveinė – Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • juridinio asmens kodas – 121215434;
 • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centras;
 • PVM mokėtojo kodas – LT212154314;
 • įstatinio kapitalo dydis – 168 957 810,02 EUR;
 • įstatinis kapitalas padalintas į 582 613 138 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR;
 • apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 168 957 810,02 EUR.

TCS, reorganizuojama bendrovė:

 • juridinio asmens pavadinimas – Telia Customer Service LT, AB;
 • juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
 • juridinio asmens buveinė – Vytenio g. 18, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • juridinio asmens kodas – 110401957;
 • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centras;
 • PVM mokėtojo kodas – LT104019515;
 • įstatinio kapitalo dydis – 5 119 950 EUR;
 • įstatinis kapitalas padalintas į 1 765 500 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 EUR;
 • apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 5 119 950 EUR.

Atsižvelgiant į tai, kad TELIA yra vienintelė TCS savininkė, TELIA ir TCS reorganizavimui bus taikoma supaprastinta reorganizavimo tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.103 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnyje.

Po reorganizavimo nebus sukurtas naujas juridinis asmuo. Reorganizavimo procese TCS akcijos nebus keičiamos į TELIA akcijas. TELIA įstatinis kapitalas nebus didinamas.

Reorganizavimo metu po reorganizavimo veiksianti TELIA perims visą TCS turtą, teises ir pareigas. TELIA perims TCS turtą, teises ir pareigas reorganizavimo sąlygose numatytais terminais ir tvarka pagal perdavimo-priėmimo aktą(-us). TCS turtas, teisės ir pareigos (taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius) bus perduodamos TELIA nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento ir nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bus laikomos TELIA turto, teisėmis ir pareigomis, nebent perdavimo-priėmimo akte bus numatyta kitaip.

Iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento TCS sudaryti sandoriai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento bus laikomi TELIA sudarytais sandoriais ir bus įtraukti į TELIA buhalterinę apskaitą, nebent perdavimo-priėmimo akte bus numatyta kitaip. TCS turtas, teisės ir pareigos, kurie gali paaiškėti po perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento, bus laikomos taip pat perėję TELIA.


PRIDEDAMA: Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo sąlygos.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedas


Telia Lietuva AB ir Telia Customer Service LT AB reorganizavimo salygos.pdf