Paskelbta: 2019-11-06 15:00:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2019 m. lapkričio 6 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonę dėl tarp LITGRID AB ir UAB „EPSO-G“ ketinamo sudaryti UAB „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo - pardavimo sandorio. Audito komiteto nuomone:

(i) Sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas (TETAS 100 proc. akcijų pardavimo kaina nustatyta, remiantis LITGRID pasirinkto nepriklausomo turto vertintojo atlikto TETAS 100 proc. akcijų paketo rinkos vertės nustatymo ataskaita);

(ii) Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu, nes: (i) užtikrins, kad LITGRID koncentruotųsi į pagrindinę veiklą ir strateginių projektų įgyvendinimą; (ii) bus išvengiama LITGRID kaip užsakovo ir tuo pačiu vienintelio akcininko potencialaus interesų konflikto TETAS atžvilgiu; (iii) sudarius Sandorį nustos galioti LITGRID sudaryta TETAS paskolos subordinavimo sutartis ir tokiu būdu sumažės LITGRID prisiimta finansinė rizika; (iv.) Sandoris bus sudaromas, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665  „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 77.9 p. nuostatų.

Dėl sutarties sudarymo ir visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo LITGRID AB valdyba ketina spręsti 2019 m. lapkričio 7 d.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37str. 6 dalyje bendrovei nustatyta pareiga sudaryti galimybes akcininkams susipažinti su šia nuomone akcinės bendrovės buveinėje.  Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, bendrovės darbo valandomis, apie pageidavimą susipažinti pranešęs žemiau nurodytu telefonu ar el. paštu prieš 1 darbo dieną.

Priedas


EPSO-G-TETAS -AK-PR - LT.pdf