Avaldatud: 2019-11-04 13:17:58 CET
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

UPP & CO Kauno 53 OÜ III kv. 2019 konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Juuli – September 2019

   

Peamised sündmused III kv. 2019

Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine

2019. aasta III kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt.

Kvartaalne intressimakse

Intressimaksed toimusid 17. aprillil ning oktoobril 2019. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju kolm pangapäeva enne intressimaksete kuupäeva.

Muid olulisi sündimusi vahearuandeperioodi jooksul ei toimunud.

Finantstulemused (konsolideeritud)

III kv. 2019 – Kasum EUR 76 123

Käive ja Kasum

  • III kvartali Käive EUR 320 908
  • III kvartali Ärikasum EUR 256 037

Kulud

  • III kvartali Ärikulud kokku EUR 64 871
  • Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 141 390

Intressi teenindavad laenud

  • Panga laenu maksti III kvartalis tagasi EUR 153 327, laenujääk EUR 8 088 339
  • Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000

DSCR

  • Emitendi tasemel konsolideeritult 1.25

   

Juhatuse kinnitus

Perioodi juuli - september 2019 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil juuli - september 2019 ei ole auditeeritud.

Marko Tali

Juhatuse liige

Tallinn, 01.11.2019

 

Kasumiaruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE K53 Promalita Kons. Aruande Kons.
eurodes   100% 3Q 2019 kuupäevani 3Q 2018
           
Müügitulud 0 320 908 320 908 967 559 312 924
Muud äritulud 0 0 0 0  
Äritulud kokku 0 320 908 320 908 967 559 312 924
           
Mitmesugused tegevuskulud -2 454 -7 013 -9 467 -35 035 -3 466
Tööjõu kulud 0 -84 -84 -252 -81
Põhivara kulum ja allahindlus 0 -55 320 -55 320 -166 324 -3 895
Ärikulud kokku -2 454 -62 417 -64 871 -201 611 -7 442
           
Ärikasum (-kahjum) -2 454 258 491 256 037 765 948 305 482
           
Finantstulud (-kulud) 5 431 -146 821 -141 390 -422 094 -142 074
           
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 2 977 111 670 114 647 343 854 163 408
Tulumaks 0 -38 524 -38 524 -121 566 -40 498
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 2 977 73 146 76 123 222 288 122 910

   

Bilanss

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

BILANSS K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 30.09.2019 30.09.2018
VARAD        
Käibevara        
Raha 82 632 217 899 300 531 56 741
Nõuded ja ettemaksed 36 009 10 926 11 226 13 276
Käibevara kokku 118 641 228 825 311 757 70 017
Põhivara        
Pikaajalised finantsinvesteeringud 3 200 0 0 0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded 5 356 350 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringud 0 15 700 000 15 700 000 15 350 000
Materiaalne põhivara 0 15 888 15 888 25 995
Goodwill 0 907 247 907 247 1 280 818
Põhivara kokku 5 359 550 16 623 135 16 623 135 16 656 813
VARAD KOKKU 5 478 191 16 851 960 16 934 892 16 726 830
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL        
Lühiajalised kohustised        
Lühiajalised laenukohustised 0 460 000 460 000 115 000
Võlad ja ettemaksed 80 632 76 303 120 981 122 483
Lühiajalised kohustised kokku 80 632 536 303 580 981 237 483
Pikaajalised kohustised        
Pangalaen 0 7 628 339 7 628 339 8 433 333
Võlakirjad 4 700 000 0 4 700 000 4 700 000
Omanikulaen 671 850 5 356 350 671 850 631 850
Pikaajalised eraldised 0 2 281 949 2 281 949 2 131 689
Pikaajalised kohustised kokku 5 371 850 15 266 638 15 282 138 15 896 872
KOHUSTISED KOKKU 5 452 482 15 802 941 15 863 119 16 134 355
         
OMAKAPITAL        
Osakapital 2 500 2 500 2 500 2 500
Jaotamata kasum 23 209 1 046 519 1 069 273 589 975
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 22 475 824 715 846 985 235 987
Aruandeaasta kasum 734 221 554 222 288 353 988
OMAKAPITAL KOKKU 25 709 1 049 019 1 071 773 592 475
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 5 478 191 16 851 960 16 934 892 16 726 830

   

Rahavoogude aruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 3Q 2019 3Q2018
Ärikasum (-kahjum) -2 454 258 491 256 037 305 482
Kulum 0 55 320 55 320 3 895
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 -792 -792 1 419
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 300 -32 822 -32 522 4 606
Rahavood äritegevusest kokku -2 154 280 197 278 043 315 402
         
Saadud intressid 109 508 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku 109 508 0 0 0
         
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad 0 0 0 2 000
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine 0 -153 333 -153 333 -221 500
Makstud intressid -104 077 -146 821 -141 390 -139 909
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -104 077 -300 154 -294 723 -359 409
         
Rahavood kokku 3 277 -19 957 -16 680 -44 007
         
Raha perioodi algul 79 355 237 856 317 211 100 748
Raha muutus 3 277 -19 957 -16 680 -44 007
Raha perdioodi lõpul 82 632 217 899 300 531 56 741

  

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee

 

         Siim Sild
         Direktor
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


Vahearuanne_Jul-Sept_3Q2019.pdf